top of page

TOESTAND COLLIEVIJVERBEEK

GROENPARK ROESELARE 

2 november 2017

Wij nodigen u graag uit om samen met ons de Collievijverbeek in het Groenpark veilig en aangenaam te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Mijnheer de burgemeester,

Beste Kris,

 

Mevrouw de schepen – Openbare werken - Mobiliteit

Beste Griet,

 

Mijnheer de schepen - Waterhuishouding

Beste Marc,

 

Geachte heer DESAEVER – Dienst Waterlopen Provincie West-Vlaanderen

Beste Jan,

 

Beste Groenparkers,

 

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop. De Collievijverbeek is geklasseerd tweede categorie en wordt beheerd door de provincie.

 

De beheerder is verantwoordelijk voor de waterloop én het hellende deel van de oever. De planten, struiken en bomen die op dat schuine deel van de oever staan, zijn eigendom van de beheerder. De beheerder zal daar snoeien en maaien en indien nodig de oever verstevigen.

 

Het vlakke deel van de oever is altijd de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de grond die grenst aan de waterloop. Als de bewoners van de Beuken-, Ieperse-, Platanen- en Cipressenstraat eigenaar zijn van de grond die grenst aan de Collievijverbeek, dan zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en het maaien van dat vlakke deel oever. Voor het vlakke deel oever langs het wandelpad is het de Stad Roeselare die verantwoordelijk is. 

 

Uit een recente opiniepeiling bij de wijkbewoners is gebleken dat zij het heel belangrijk vinden dat de beek en de oever frequenter onderhouden worden. Doorgaans zijn ze overwoekerd wat een verwaarloosde en onveilige indruk geeft en kunnen er problemen ontstaan met de aan- en afvoer van water, wat we zeker te allen tijde moeten vermijden.

 

Kunnen we niet samen proberen om voor eens en voor altijd komaf te maken met de nu al meer dan veertig jaar durende perikelen rond het onderhoud van de Collievijverbeek in het Groenpark. Op onze vele vragen om meer aandacht voor onderhoud, kregen we in het verleden niet echt een klaar en duidelijk antwoord en het resultaat van het onderhoud voldoet nog niet helemaal aan onze verwachtingen.

 

Als wijkwerking zijn we er ons van bewust dat de provincie 3.500 km oever dient te onderhouden. We zijn er ons ook terdege van bewust dat men onmogelijk 3.500 km ‘peloeze’ kan aanleggen. En dat vragen wij ook niet, maar naar onze bescheiden mening is er nog altijd een verschil van onderhoud tussen een oever langs akkers en een oever in een woonwijk.

We zijn vragende partij voor een nette en vooral veilige oever, in ons geval langs het drukke en groenste wandel- en fietspad van Roeselare. Hier zou een kleine meerinspanning van de provincie en stad Roeselare meer dan welkom zijn. Een netjes verzorgde beek straalt vertrouwen uit en geeft een goede indruk aan onze wijk en maakt onze stad aantrekkelijker én... de Groenparkers zijn stilaan aan een leeftijd gekomen dat ze eens willen ‘genieten’ van hun beek!

 

Teneinde een consensus te bereiken vragen wij de medewerking van uw diensten om alle actoren rond de tafel te brengen. Het zou een grote voldoening zijn te mogen ervaren dat verder mailverkeer dienaangaande niet meer nodig is in de toekomst en dat de veiligheid en het onderhoud van de Collievijverbeek de goede weg wordt opgestuurd.

 

Zoals gebruikelijk is deze brief voor belanghebbenden en belangstellenden ook terug te vinden op onze webstek onder de rubriek ‘Lichte lectuur over een sterke samenwerking’.

 

Met vriendelijke groeten,

namens de vzw Groenpark Roeselare

Thierry BOUCKENOOGHE

Groenpark Roeselare vzw
GROENP@RKNEWS
Lorkenstraat 20 - 8800 ROESELARE
thierry.bouckenooghe@telenet.be
051 20 54 77 / 0486 89 64 59

Voorstel Beheerplan

Collievijverbeek Groenpark

 

 

Een regelmatig en goed onderhouden Collievijverbeek is belangrijk om wateroverlast en overstromingen te voorkomen.

 

 

Dringende noodzakelijke werken:

 

 • herstel ingezakte vlakke oever (veilige bufferstrook / buffercapaciteit)

 • herstel boordstenen

 • herstel wegdek

 •  

 

De gebrekkige toestand, tussen de Platanenstraat en de ingekokerde beek, brengt de veiligheid van de gebruikers van het pad (fietsers, rolstoelgebruikers, kinderen en bejaarden) in het gedrang.

 

 

Noodzakelijke werken:

 

 • onderhoud van de bedding (bodem en taluds) van de Collievijverbeek

 • controle overstort Cipressenstraat


 •  

 

Periodieke werken:

 

Goed onderhoud gebeurt op maat van de omgeving: een beek in natuur- of landbouwgebied vraagt een andere aanpak dan een beek tussen woningen.

 

 • elk jaar tussen 1 oktober en 31 maart oppervlakkige opruiming: zwerfvuil, takken en andere hindernissen uit de bedding verwijderen

 • elk jaar tussen 31 maart en 1 oktober twee à driemaal maaien van de bedding, met bijzondere aandacht voor oeverplanten die sterk woekeren in en naast de beek, o.a. de berenklauw (= nette oever / waterafvoer komt niet in het gedrang / vermindert kans op ratten)

 • onderhoud vlakke oever te linken aan het maaien van de openbare groenzones

 • onderhoud of kappen van bomen, hier stellen we voor om het houthakbeheer toe te passen

 •  

 

Goed nabuurschap:

Buren respecteren elkaar, dat spreekt vanzelf. Ze vervuilen of beschadigen elkaars eigendom niet. Dat geldt ook als de buur een waterbeheerder is. Toch stellen we jammer genoeg vast dat sommige mensen allerhande rommel op de oever leggen. Na verloop van tijd belandt die rommel in de beek. Afval hoort niet thuis op de oever van een waterloop, maar in een containerpark.

Sommige mensen leggen keuken- en tuinafval op de oever. Een deel daarvan komt in de beek terecht, en een ander deel begint te rotten. De natuurlijke oeverbegroeiing wordt vernietigd en in de plaats daarvan komen er netels en bramen. Met de natuurlijke oeverbegroeiing verdwijnt ook de stabiliteit van de oever, zodat die gaat afkalven en hersteld moet worden.

 

 

Rattenbestrijding:

 

Omdat ratten behalve voedsel en beschutting ook water opzoeken, komen langs waterlopen meer ratten voor dan elders.

Wij denken dat iedereen het erover eens is: een regelmatig en goed onderhouden beek vermindert de kans op ratten. Maar samen kunnen we de omgeving van de Collievijverbeek ook minder aantrekkelijk maken voor ratten.

 

Volgende richtlijnen kunnen daarbij helpen:

 

 • laat geen etensresten rondslingeren

 • berg voedsel veilig weg in afgesloten tonnen en dozen, gemaakt uit harde en duurzame materialen

 • voeder huisdieren ’s morgens en geef ze niet te veel, zodat het meeste voedsel 's avonds op is. Als u een schoteltje gebruikt, kunt u het voedseloverschot 's avonds wegbergen

 • verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op hopen of in zakken

 • beperk nestgelegenheid en onderdak

 

Alle ratten uitroeien is onmogelijk, maar een effectieve combinatie van preventie en bestrijding houdt de aantallen laag en de hinder beperkt.

 

 

Besluit:

 

Samen met de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare kunnen we de slechts 300 m Collievijverbeek in het Groenpark veilig en aangenaam maken.

Stap je mee in ons verhaal? (30/11/2017)

"HET COLLIEVLINDERPAD"...een verfrissend stukje Roeselare

Een verwaarloosde beek stroomt door onze bruisende wijk ‘Het Groenpark’, langs een toeristische fiets- en wandelroute. Na een grondige ingreep door de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare willen wij, Groenparkers, (met toestemming van de eigenaars) zélf beek en pad in verschillende stappen omvormen tot een aangename groene ader van Roeselare, o.a. met een vlinderpad, een plaats voor ontmoeting, een educatieve invalshoek, cultuur en vooral met het streven naar wederzijdse betrokkenheid.

Met ons initiatief willen we het gevoel van veiligheid verhogen en vooral de omgeving aantrekkelijker maken voor de bewoners en de vele passanten.

 

Collievlinderpad

Groen doet goed. Groenpark doet het goed en wil vlinders onder de aandacht brengen. De natuurlijke biotoop van heel wat soorten staat immers onder druk.

We gaan voor een beek die overloopt van bloemen langs de verbindingsroute naar het stadscentrum, die volop vlinders, fietsers en wandelaars zal aantrekken.

Met de creatie en onderhoud van het vlinderpad willen we op een vanzelfsprekende en aangename wijze de wisselwerking tussen generaties aanmoedigen (helft van de Groenparkers zijn senioren) en nieuwe vriendschappen en banden laten groeien.

Het is nu al een pad met een verhaal, een verhaal van geduld en doorzettingsvermogen. 

 

Ontmoeting

De groenzone (Meelbessenstraat) langs de beek willen we met inzet omvormen tot een plaats voor ontmoeting. Nu reeds meren veel mensen van het Groenpark, revaliderende patiënten van de nabijgelegen AZ Delta campus en andere passanten daar aan. Tijdens hun wandeling is een korte rustpauze op een nette bank in de lommer, met een gezellige babbel, een deugddoende verpozing. 

 

Educatieve invalshoek

We kiezen ook voor een educatieve inbreng. Met het ‘Collievlinderpad’ willen we op een speelse manier bij kinderen (scholen, jeugdbewegingen) de interesse voor onze schitterende natuur en vlinders in het bijzonder stimuleren. (op termijn door o.a. het plaatsen van een vlinderinfobord, hinkelpaden, ter beschikking stellen van een vlinderspel, digitale vlinderinfofolder)

 

Cultuur

Met cultuur, in de brede zin van het woord, willen we het ‘Collievlinderpad’ aankleden, (o.a. met beeldende kunst, muziek en andere disciplines) cultuur brengt verbeelding en verbinding in de wijk. Momenten om ook oog te hebben voor groepen, gemeenschappen die zich minder spontaan ‘tonen’ in de wijk. 

 

Wederzijdse betrokkenheid

Hopelijk vinden we genoeg bondgenoten in dit domein en denken hierbij aan de provincie West-Vlaanderen, stad Roeselare, buren kunstenaars, buren met groene vingers, handige Harry’s, STAP Roeselare, BuSO Sint Idesbald, VABI Roeselare, SASK Roeselare, Roeselaarse Serviceclubs, natuurverenigingen, kunstverenigingen, tuinmannen, enz. 

Verkennende gesprekken zijn reeds gestart met BuSO Sint Idesbald, STAP Roeselare en VABI Roeselare.

 

Waarom meestappen in ons verhaal:

Duurzaam & Verbindend

Wederzijdse betrokkenheid

Sociaal & Artistiek

Buurtparticipatie

Zorg & Ontmoeting

Inspiratie voor buurten

Effect binnen en buiten de wijk

Onze hands-on aanpak en grote overtuiging om zelf een oplossing te vinden voor onze beek.

Bespreking voorstellen rond de Collievijverbeek met Stad Roeselare - maandag 15 januari 2018 – 15 u

 

Aanwezig:

 

- Kris Decraene – Departementshoofd Projecten Openbaar Domein stad Roeselare (RSL)

- Eline Vansteenlandt – Gebiedswerker stad Roeselare (RSL)

- Stef De Corte – Projectmedewerker Water stad Roeselare (RSL)

- Stephanie Van Hoecke – Diensthoofd dienst Projecten Leefmilieu en Water stad Roeselare (RSL)

- Hans Vercammen – Projectmedewerker Water stad Roeselare (RSL)

- Thierry Bouckenooghe – Afgevaardigd bestuurder Groenpark Roeselare vzw (GP)

 

Inleiding: (GP)

 

In naam van de bewoners van het Groenpark, bedankt voor de uitnodiging.

 

Zijn we in het Groenpark tevreden over stad Roeselare?

Ja, we zijn tevreden.

 

Zijn we dankbaar in het Groenpark?

Ja, we zijn stad Roeselare uitermate dankbaar voor de geleverde inspanningen ter voorkoming van wateroverlast in het Groenpark.

 

Is de huidige toestand van de Collievijverbeek een pijnpunt in het Groenpark?

Ja.

 

Grote dankbaarheid en tonnen respect voor wijlen Yves Comyn, wijlen Jean-Pierre Verscheure, Jef De Wandel en Guido D’hondt, die de laatste 40 jaar hier meermaals de revue passeerden met een noodkreet over de verloederde toestand van de Collievijverbeek in het Groenpark.

 

Ik heb een andere stijl. Ik ben hier met een voorstel en een vraag om samen te werken, met dien verstande dat ik graag na vandaag, samen met u, tot een besluit wil komen over de verdere toekomst van de Collievijverbeek in het Groenpark. We zijn dat op z’n minst verschuldigd aan de bewoners van het Groenpark.

 

Op 1/11/17 hebben we een schrijven gericht aan stad Roeselare omtrent de problematiek Collievijverbeek Groenpark.

Op 30/11/17 hebben we ons project ‘Collievlinderbeek... een verfrissend stukje Roeselare’ voorgesteld aan stad Roeselare, onze hands-on aanpak en grote overtuiging om zelf een oplossing te vinden voor onze beek.

Onze nieuwjaarswens op 1/1/18 aan stad Roeselare was een duidelijke hint naar ons schrijven van 1/11 en 30/11/17.

Heeft er al iemand van u recent de toestand van de Collievijverbeek/pad in het Groenpark geëvalueerd?

 

Resultaat overleg:

 

 • de toestand werd nog niet geëvalueerd

 

 

 

CLOLLIEVIJVERBEEK/PAD

 

Instabiele oever / onveilig wandel- en fietsverkeer / deftig onderhoud kan niet meer

 

Langs de Collievijverbeek in het Groenpark, tussen de Platanenstraat en daar waar de beek ingekokerd is, dringen zich herstellingswerken op aan de de ingezakte oever. De toestand is verontrustend, het vlakke deel van de oever is op sommige plaatsen volledig weggezakt en de bestrating ernaast vertoont scheuren.

Naast de Collievijverbeek lopen de, bij momenten druk bereden fietsroutes ‘63 & 93’, die tevens gebruikt worden als wandelpad door passanten en bewoners maar ook door revaliderende patiënten uit de nabijgelegen AZ Delta campus.

Het vlakke deel van de oever vormde vroeger een veilige bufferstrook voor wandelaars, fietsers, schoolgaande jeugd en rolstoelgebruikers tussen het pad en de beek. Met het inzakken van de vlakke oever is die bufferstrook een gevarenzone geworden met het risico op ver dragende gevolgen bij de minste stuurfout.

Los van de onveilige situatie, wordt ook de buffercapaciteit van de beek alsmaar kleiner.

Door het wegzakken van de platte oever kan deze ook niet meer op een deftige manier onderhouden worden door stad Roeselare. Wat vroeger een grasstrook was is nu een onkruidstrook. Waar vroeger een grasmachine werd ingezet om het netjes te houden, kan dat nu heel eenvoudig weg niet meer.

 

 

Resultaat overleg:

 

 • (RSL) de onveilige plaatsen zullen binnen de kortste keren beveiligd worden (signalisatie door middel van paaltjes/linten) in afwachting van verbeteringswerken (herstel oever)
   

 • (RSL) dringende meldingen aan stad Roeselare kunnen via 1788 !
   

 • (GP) herstel wegdek wandel/fietspad tussen de Platanen- en Beukenstraat door het overlagen met een slemlaag is in principe mogelijk, dit is een goedkope oplossing om asfaltlagen een vernieuwde uitstraling te geven en de levensduur te verlengen
   

 • (GP) herstel wegdek wandel/fietspad tussen de Platanenstraat en de inkokering is een probleem, blijkbaar kunnen de machines de plaats niet bereiken
  (RSL) het pad is te smal voor de machines om een slemlaag aan te brengen. Het wegfrezen van de KWS om een nieuwe toplaag aan te brengen kan wel met lichtere machines. Deze werken moeten afgestemd worden op acties van de Provincie (beheerder beek) en Aquafin (beheerder riolering)

   

 • (RSL) herstel/onderhoud schuine oever langs de kant van het wandelpad is in principe mogelijk maar wordt bemoeilijkt door de bomen die niet op de juiste tussenafstand van minimum 10 meter staan
  (GP) het rooien van de bomen (knotwilgen) en nieuwe aanplanten op de juiste afstanden, zodat groenonderhoud geen hinder ondervindt, is een oplossing. Knotwilgen kosten geen geld en groeien snel terug

 • (GP) hertsel/onderhoud schuine oever langs de kant Ieperse- en Cipressenstraat vormt een probleem daar deze niet bereikbaar zijn
  (RSL) provinciaal onderhoud wordt verhindert door afwezigheid van de vijfmeterstrook vanaf de kruin van de beek
  (RSL) de percelen grenzend aan de beek (Iepersestraat en Cipressenstraat) zullen geïnventariseerd worden met het oog op een grondige aanpak van de Collievijverbeek (hindernissen worden in kaart gebracht)
  (RSL) verschillende scenario’s zullen uitgewerkt worden en de technische mogelijkheden ervan onderzocht
  (RSL) tijdens een buurtoverleg later op het jaar, willen we op zoek gaan naar een consensus tussen stad Roeselare, de provincie West Vlaanderen en de betrokken bewoners van het Groenpark

   

 • (RSL) men maait het gras op de vlakke oever een aantal keer per jaar, dit zover de bosmaaier reikt.
   

 • (RSL) de schuine oever moet onderhouden worden door de provincie W-VL. De berenklauw wordt door RSL aangepakt
   

 • (RSL) een vijftal jaar geleden heeft RSL manueel een groot (inhaal)onderhoud uitgevoerd in de beek in samenwerking met de provincie W-VL. De oevers werden (grof) gemaaid met een klepelmaaier
   

 • (GP) Na vijf jaar is het niet overbodig om opnieuw over te gaan tot een groot onderhoud en dit zeker met het oog op ons ingediend project “Het Collievlinderpad... een verfrissend stukje Roeselare”. Het gaat hem over 300 meter beek in een woonwijk die toch wat meer aandacht mag krijgen dan de drieduizend kilometer oever langs akkerland in de provincie W-VL
   

 • (RSL) er komt een overleg stad Roeselare /provincie West-Vlaanderen rond de problematiek Collievijverbeek Groenpark Roeselare

 

 

 

 

Vraag om toepassing van het houthakbeheer

 

De hoogstammige bomen langs de beek, vooral in de omgeving van het pleintje in de Cipressenstraat, zijn geruime tijd niet meer geknot of gerooid en er is wildgroei van vegetatie. Op deze wijze beroven zij de bewoners van natuurlijk zonlicht en klaarte en zorgen ze voor veel overlast aan dood hout en bladeren.

Houthakbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dit omvat het tot op 10 à 20 cm boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm.

Dit lijkt op het eerste zicht drastisch maar dit is van korte duur. In het voorjaar komen de nieuwe scheuten reeds tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren staat er een meer gesloten groenscherm dan vroeger. Houthakbeheer is een repetitief onderhoudswerk: om de 9 à 15 jaar moet er opnieuw houthakbeheer worden uitgevoerd op de houtkanten.

 

Resultaat overleg:

 

 • (RSL) wat betreft het pleintje Cipressenstraat (openbaar domein) zien we na welk onderhoud nodig is
   

 • (GP) kunnen de wilgen geknot worden langs het wandelpad?
  (RSL) om de drie jaar worden de wilgen geknot
  (GP) het is drie jaar geleden
  (RSL) de bomen zitten in een onderhoudsprogramma. Afhangende takken worden weggesnoeid, dit gebeurt systematisch elke winter. Verantwoordelijke (Vanessa) zal met u contact nemen. Onderhoud kan eventueel regelmatiger gebeuren

   

 • (RSL) het houthakbeheer op de bermen wordt in vraag gesteld op het overleg met de provincie W-VL

   

 

 

Last van geurhinder

 

Een overstort heeft tot doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlakte water.

Is het normaal dat de overstort komende van de Cipressenstraat blijft lopen, zelfs in periodes van droogte? Bij laag water geeft dit aanleiding tot geurhinder en een overlast aan muggen in de zomer.

 

Resultaat overleg:

 

 • (RSL) het is inderdaad niet normaal dat een overstort blijft lopen in periodes van droogte, zaak wordt verder opgevolgd met het oog op een oplossing (mogelijks rioolaansluitingen op beek van afvalwater op regenwaterafvoer)
   

 • (RSL) de geurhinder is verminderd sinds vier terugslagkleppen geplaatst zijn, er komt geen rioollucht meer vrij

 

 

 

 

Ratten zorgen voor overlast

 

De rat is pertinent aanwezig in het Groenpark, daarvan getuigen de vele waar gebeurde verhalen van ratten die men hoort lopen tussen de roosteringen van de platte daken. Er is het verhaal van de ‘zieke rat’ die dagenlang een familie terroriseerde door zich schuil te houden in de woning en enkel bij nacht op zoek te gaan naar eten en een vies spoor van slijm en bloed achterliet. Er is ook het verhaal van het koppel dat het nachtelijk bezoek kreeg van een rat in hun slaapkamer en dit op een zeer ongelegen moment. Men kan er wel eens mee lachen maar ratten zijn dragers van een aantal ziekten zoals leptospirose, en het hantavirus. Er bestaat een kans dat deze ziekten op de mens, vee of huisdieren worden overgedragen. Een regelmatig en goed onderhouden beek vermindert de kans op ratten.

Via mail en ons sociaalnetwerk bereiken we meer dan helft van de bewoners van het Groenpark. Recent deden we een oproep met de vraag: “Is er overlast van ratten in het groenpark?”

 

Resultaat overleg:

 

 • (RSL) de rattenvangers stad Roeselare zullen langs gaan bij de betrokken bewoners en hen advies geven
   

 • (GP) wij bezorgen de adressen
   

 • (GP) het inzakken van de oever is misschien het rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van de rat. Een goed onderhouden beek vermindert de kans op ratten
   

 • (RSL) RSL zorgt voor verdere verdelging in de beek
   

 • (RSL) wij appreciëren dat jullie richtlijnen geven aan de bewoners om de omgeving van de Collievijverbeek ook minder aantrekkelijk te maken voor ratten
   

 

De vele reacties geven ons een duidelijk beeld dat ratten zorgen voor overlast.

 

dag Thierry

Nu en dan hoor ik gekrabbel op mijn dak, waarschijnlijk ook van ratten, want in mijn voortuin zijn een paar gaten waarschijnlijk van die beestjes.

Op mijn oprit heb ik een tijdje geleden een klein donker beestje de straat zien oplopen.

vriendelijke groetjes

Miejef - Lorkenstraat 7

 

Ik heb een rat gezien in de Beukenstraat aan de rioolput dicht bij het wandelpad

Claire Hannon – Beukenstraat 4

Thierry

Mijn kat bracht een maand geleden 4 dode ratten mee in 2 weken tijd.

Groetjes

Fried'l – Cipressenstraat 18

 

Hey Thierry,

het is wel al een tijdje geleden, maar we hebben in onze tuin al eens een rat op bezoek gehad. Ze liep tegen de haag met de achterburen richting beek, beetje akelig hoor...

groetjes

Hilde & Bernard - Beukenstraat 5

 

Hallo Thierry,

Ook wij zijn geconfronteerd geweest met een dode rat in de rolluikenkast van onze badkamer. Het moet zo ongeveer een jaar of 2 geleden zijn dat wij een onaangename geur gewaar werden als wij de badkamer binnengingen. Eerst vermoedden wij niet dat het om ongedierte ging, hoewel wij  nu en dan getrippel en knagen horen boven op het plafond. Vooral als we in bed liggen en het stil is, gebeurt het af en toe dat wij die geluiden horen.

Gezien de geur in onze badkamer ondraaglijk werd, besloten wij de rolluikkast te openen.

Wat wij toen zagen was een rottende rat gedeeltelijk opgegeten van ontelbare maden. De stank was enorm. Ik heb die dan onmiddellijk verwijderd en er enkele zakjes rattengif neergelegd (ook op het plafond, zover ik reiken kon).

Wat als de rat meer in het midden van het plafond was gestorven en ik er niet aan kon of niet wist waar ze precies lag?

In elk geval hopen wij slechts één ding, namelijk dat wij dit niet meer hoeven mee te maken.

Tot zover ons onappetijtelijk maar waar gebeurd verhaal met een rottende rat in onze rolluikenkast in de badkamer.

Het is ook al voorgevallen dat wij een rat op onze oprit zagen “strompelen” (waarschijnlijk onder invloed van rattengif) en bijna geen tekenen van vluchtgedrag meer vertoonde toen wij ze wilden wegjagen. Ook Sonia zag nog verleden week op de hoek van de Elzen- en Essenstraat een geïntoxiceerde rat “lopen”.

Mvg,

Wilfried Beeckaert – Elzenstraat 7

 

Hey Thierry

Verleden jaar lag een dode rat aan mijn keukenvenster - ik hoop dit nooit meer mee te maken !!! Belachelijk ik weet het maar ik was er doodsbang van

en ben op straat gaan staan om de eerste man aan te spreken die ik zag om die weg te halen

grtjs

brigitte – Beukenstraat 19

 

Bart Viaene

Tot tweemaal toe dode rat in rolluikkast. - Hagedoornstraat 11

 

Marc Vandewiere

Keuken uitbreken stank van dode rat in holle ruimte tussen kast en muur. - Elzenstraat 4

 

Dag Thierry,

Ja, wij hebben regelmatig (misschien altijd?) ratten in onze tuin. We hebben er nog geen gezien (dit zijn nachtbeestjes!!) maar aan de rand van de betonnen vloer van ons tuinhuis zien wij opgestoken aarde en holen (niet van een mol, het verschil kennen wij goed) We leggen regelmatig vergif (wat al delikaat is voor andere diertjes) en nu en dan vermindert dat vergif.

Zo, dat is ons “ratten-verhaal”.

Nog eens een pluim voor al het werk dat jullie doen voor ons Groenpark!!

Groetjes

Roger Arteel - Chris Verbeke - Beukenstraat 10

 

Rat in de Wijngaardstraat.

Degrijse Patrick - Wijngaardstraat 20

 

Rat in de garage.

Christine Reynaert – Essenstraat 9

 

Rat in de Lorkenstraat

Thierry Bouckenooghe – Lorkenstraat 20

 

Een rat op de oprit..Brrr... wat een staart....alle deuren toe

Kaat Delbecke – Meelbessenstraat 5

 

Thierry,

Begin dit jaar had ik ratten ( een 3-tal) in mijn achtertuin. Zij kwamen blijkbaar af op het gevallen vogelzaad uit de voederbakjes die ophangen in de tuin. Ook heb ik reeds verschillende malen tijdens mijn wandelingen langs de beek ratten opgemerkt en in het broedseizoen duidelijk gepiep gehoord van de jongen. Ze situeren zich veelal ter hoogte van de overkapping. Zelf heb ik al een rat gezien met een kuiken van de eenden in zijn “bek”.

Groetjes,

Johan – Hagedoornstraat 10

 

hei,

lang, héél lang geleden

ik woonde , met Gerda, nog in de Elzenstraat nr 11

op een morgen , ik moest nog vroeg opstaan om de trein van 6u te halen

ga in de garage waarvan het plafond nog niet toegemaakt was

op de muur aan de achterdeur zat er een exemplaar, waarschijnlijk om mij een goeie morgen te wensen

doet toch maar vies

die periode hoorden wij regelmatig geloop tussen de roofing en het plafond in de living

gr

R – Elzenstraat 2

 

Ook ik heb regelmatig te doen met die beestjes.

Ik heb kippen en ik moet er alles aan doen om te vermijden dat hun eten een verkeerde bestemming krijgt.

Ik heb in mijn achtertuin een grote compostbak. Op een dag in de zomer hoorde ik een vreemd geluid. Eerst dacht ik dat het jonge vogeltjes waren die riepen om eten.

Maar toen ik nog dichter bij de compost kwam besefte ik dat het geluid daaruit kwam. Na wat scharrelen met een riek zag ik tot mijn verbijstering een achttal piepkleine ratjes waarvan de ogen nog dicht waren.

Ik heb de grootste moeite van de wereld gehad om die beestjes het genadeschot te geven.

Jef De Wandel – Elzenstraat 6

 

Het verhaal van de ‘zieke rat’ die dagenlang een familie terroriseerde – Esdoornstraat 9

 

Het verhaal van het koppel dat het nachtelijk bezoek kreeg van een rat in hun slaapkamer en dit op een zeer ongelegen moment. - Lorkenstraat 20

 

Heb ook soms last van die akelige beesten in mijn rolluikbak.

Wil er graag van af !!!

Groetjes Rita – Elzenstraat 5

 

Naar aanleiding van een bewonersbevraging hebben we een voorstel tot beheer geformuleerd.

 

 

Voorstel Beheerplan

Collievijverbeek Groenpark

 

 

Een regelmatig en goed onderhouden Collievijverbeek is belangrijk om wateroverlast en overstromingen te voorkomen.

 

 

Dringende noodzakelijke werken:

 

 • herstel ingezakte vlakke oever (veilige bufferstrook / buffercapaciteit)

 • herstel boordstenen

 • herstel wegdek

 •  

 

De gebrekkige toestand, tussen de Platanenstraat en de ingekokerde beek, brengt de veiligheid van de gebruikers van het pad (fietsers, rolstoelgebruikers, kinderen en bejaarden) in het gedrang.

 

 

Noodzakelijke werken:

 

 • onderhoud van de bedding (bodem en taluds) van de Collievijverbeek

 • controle overstort Cipressenstraat


 •  

 

Periodieke werken:

 

Goed onderhoud gebeurt op maat van de omgeving: een beek in natuur- of landbouwgebied vraagt een andere aanpak dan een beek tussen woningen.

 

 • elk jaar tussen 1 oktober en 31 maart oppervlakkige opruiming: zwerfvuil, takken en andere hindernissen uit de bedding verwijderen

 • elk jaar tussen 31 maart en 1 oktober twee à driemaal maaien van de bedding, met bijzondere aandacht voor oeverplanten die sterk woekeren in en naast de beek, o.a. de berenklauw (= nette oever / waterafvoer komt niet in het gedrang / vermindert kans op ratten)

 • onderhoud vlakke oever te linken aan het maaien van de openbare groenzones

 • onderhoud of kappen van bomen, hier stellen we voor om het houthakbeheer toe te passen

 •  

 

Goed nabuurschap:

Buren respecteren elkaar, dat spreekt vanzelf. Ze vervuilen of beschadigen elkaars eigendom niet. Dat geldt ook als de buur een waterbeheerder is. Toch stellen we jammer genoeg vast dat sommige mensen allerhande rommel op de oever leggen. Na verloop van tijd belandt die rommel in de beek. Afval hoort niet thuis op de oever van een waterloop, maar in een containerpark.

Sommige mensen leggen keuken- en tuinafval op de oever. Een deel daarvan komt in de beek terecht, en een ander deel begint te rotten. De natuurlijke oeverbegroeiing wordt vernietigd en in de plaats daarvan komen er netels en bramen. Met de natuurlijke oeverbegroeiing verdwijnt ook de stabiliteit van de oever, zodat die gaat afkalven en hersteld moet worden.

 

 

Rattenbestrijding:

 

Omdat ratten behalve voedsel en beschutting ook water opzoeken, komen langs waterlopen meer ratten voor dan elders.

Wij denken dat iedereen het erover eens is: een regelmatig en goed onderhouden beek vermindert de kans op ratten. Maar samen kunnen we de omgeving van de Collievijverbeek ook minder aantrekkelijk maken voor ratten.

 

Volgende richtlijnen kunnen daarbij helpen:

 

 • laat geen etensresten rondslingeren

 • berg voedsel veilig weg in afgesloten tonnen en dozen, gemaakt uit harde en duurzame materialen

 • voeder huisdieren ’s morgens en geef ze niet te veel, zodat het meeste voedsel 's avonds op is. Als u een schoteltje gebruikt, kunt u het voedseloverschot 's avonds wegbergen

 • verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op hopen of in zakken

 • beperk nestgelegenheid en onderdak

 

Alle ratten uitroeien is onmogelijk, maar een effectieve combinatie van preventie en bestrijding houdt de aantallen laag en de hinder beperkt.

 

 

Besluit:

 

Samen met de provincie West-Vlaanderen en stad Roeselare kunnen we de slechts 300 m Collievijverbeek in het Groenpark veilig en aangenaam maken.

 

Resultaat overleg:

 

 • (RSL) wij nemen het voorstel mee naar het overleg met de provincie dit voor wat betreft de taken van de provincie
   

 • (RSL) wij appreciëren tevens dat goed nabuurschap wordt gepromoot door GP

 • (RSL) staat positief tegenover het project Collievlinderpad
   

 • de dienst Samenleven stad Roeselare maakt binnenkort de uitslag bekend projecten Wijk in actie

 

 

 

 

Bijkomende resultaten overleg:

 

 • (RSL) bij het plaatsen van de waterschotten en het openen van de zandzakkencontainer zal Groenpark Roeselare vzw, op hun vraag, verwittigd worden en zal op haar beurt de bewoners via Hoplr (buurtnetwerk) inlichten over de ernst van de dreiging. Het openen van de zandzakkencontainer en het plaatsen van de schotten blijft een taak van RSL
   

 • (GP) kan een meer doeltreffende signalisatie aangebracht worden bij de plaatsing van de waterschotten
  (RSL) OK - meer signalisatie, reflecterende strippen

 • (RSL) bij de laatste twee dreigingen in december, hebben de geplaatste knijpleidingen en terugslagkleppen meer dan hun nut bewezen
   

 • (RSL) de aanleg van het GOG (Gecontroleerd OverstromingsGebied) Iepersestraat zit op schema
   

 • (GP) tijdens de wateroverlast van 31/5/16, was een volledige boom op drift, mocht deze vastgeraakt zijn in het ingekokerde gedeelte van de beek was dit een ramp geweedst voor het Groenpark. Kan er een studie gemaakt worden over het nut van een vuilrooster ter beveiliging van de wijk?
  (RSL) desgevallend kan er toezicht/ruiming zijn door de bewoners. Deze en andere ideeën zullen we voorleggen aan de provincie

   

 • (RSL) promoot: Let’s do it in je buurt: zwerfvuil opruimen.
  Wil je de handen uit de mouwen steken tegen zwerfvuil? Word een Mooimaker, onderhoud je favoriete plaats(en) en overtuig zoveel mogelijk anderen om dat ook te doen!
  (GP) Zwerfvuil is niet onmiddellijk het grote probleem, het gaat er hem meer over dat wij op zoek zijn naar een verzorgde beek die vertrouwen uitstraalt en een goede indruk geeft aan onze wijk en zo ook onze stad aantrekkelijker maakt... maar het plaatje ‘Mooimaker’ past natuurlijk volledig bij ons ingediend project “Het Collievlinderpad... een verfrissend stukje Roeselare”

 

 

 

 

Besluit overleg:

 

 • (RSL) snel veiligheidsproblemen aanpakken, quick win – inventarisatie – nieuw overleg na de paasvakantie RSL/GP – gedragen project voorstellen aan de provincie W-VL
   

 • (GP) het is een grote voldoening te mogen ervaren dat de veiligheid en het onderhoud van de Collievijverbeek de goede weg wordt opgestuurd, dank voor de constructieve samenwerking

Ecologische hotspot in woonwijk

“Collievlinderpad... een verfrissend stukje Roeselare” (10/2/2018)

Groenpark Roeselare

 

Net als bij de problematiek ‘wateroverlast’ in het Groenpark, hebben we ons ook voor dit project laten adviseren. De kritische maar constructieve bemerkingen van de PhD Biologie zorgen ervoor, dat wij ons voorstel ‘Beheerplan Collievijverbeek’ willen bijsturen om tot een waardevol beheer van de beek te komen zodat de Collievijverbeek kan floreren in al zijn functies. Onze voorstellen tot het intensief (lees meerdere malen per jaar) maaien van de beekoever en het eventueel vervangen van ecologisch relevante oudere knotwilgen door jonge exemplaren, passen niet in het plaatje ‘COLLIEVLINDERPAD’.

 

 

De bevindingen van de ecoloog leerde ons het volgende:

 

Huidige ecologische waarde:

 

Ontegensprekelijk is de Collievijverbeek één van de vuilste beken van Vlaanderen, met een schandalig slechte waterkwaliteit en een zo goed als onbestaand waterleven (jammer genoeg draagt het slecht functionerend overstort aan de Cipressenstraat hieraan bij). Niettegenstaande biedt de beekoever en het wandelpad de noodzakelijke natuurlijke begroeiing en ruigte, van cruciaal belang voor het overleven van toch enkele leuke soorten in de groenarme wijk. Hiervoor zijn ruigte (natuurlijke begroeiing zoals kruidenopslag (fluitenkruid, brandnetels, zuring, boerenwormkruid) en struikjes (bv. vlier) die niet elk jaar gemaaid wordt) en het voorkomen van oudere bomen de sleutel.

De natuurminded wandelaar zal ongetwijfeld genoten hebben van de recente succesvolle broedgevallen van grauwe vliegenvanger, grote bonte specht, spreeuw en pimpelmezen in de knotwilgen die de beek afgrenzen. Knotwilgen hebben een grote waarde voor holenbroedende vogels, zoals spechten, mezen, spreeuw, ... en holtes in mooie oude bomen (dat is nog toekomstmuziek voor de relatief jonge knotwilgen langs de beek) zijn belangrijk voor steenuiltjes en zomerpopulaties van vleermuizen. Het duurt een 30-tal jaar tegen dat een nieuwe knotwilg, enige holtes aanbied voor deze holenbroeders, dus vervanging van de oudere door nieuwe boompjes is een regelrechte aanslag op deze soorten.

De kruid- en struikopslag op de beekoever is van cruciaal belang voor dekking van bepaalde vogelsoorten en dient als kweekkamer voor vlinders en andere nuttige insecten. Jaarlijks broeden waterhoentjes en wilde eend in het 300 m stukje beek, dat is alleen mogelijk door de beschutting die de kruid- en struikopslag van de oever biedt. Willen we deze natuurruigte langs de beek opgeven voor een monotoon kale gras- (op vele plaatsen kale aarde) begroeiing door een te intensief maaibeheer en het ondoordacht vervangen van waardevolle bomen? In het drukbevolkte Vlaanderen komt men meer en meer tot het besef dat natuur in de stedelijke omgeving (en hier in de wijk Groenpark) cruciaal is, en dat dit zoveel mogelijk moet behouden worden. Zeker voor Roeselare, de natuurarmste centrumstad van Vlaanderen (minder dan 1% van het grondgebied is natuur, zie Rapport Natuur op wandelafstand), is het behoud van de zeldzame ruigte van groot belang voor het welzijn van dier, plant en mens. Na de grote achteruitgang van natuur (denk maar aan de veldleeuwerik en patrijs) op het platteland door de landbouwintensificatie, wordt duidelijk dat ook de natuur in de vlaamse steden en woonwijken achteruitgaat door het verdwijnen van ruigtes in de stad (tuintjes en openbaar groen moet steeds properder). Het verdwijnen van ruigtes (als broedplaats van insecten), is bijvoorbeeld één van de belangrijkste oorzaken (samen met het verdwijnen van nestplaatsen onder oude daken) van de dramatische achteruitgang van de huismus in Vlaanderen. Tien jaar geleden was de huismus nog talrijk in het Groenpark, waar zijn onze huismussen in het Groenpark gebleven?

 

 

 

Kritische blik:

 

Het afkalven van de oever van de Collievijverbeek is een natuurlijk proces en wordt natuurlijk ook versterkt door de meer frequente hoge waterstanden van de beek (wat veroorzaakt wordt door het verdwijnen van overstromingsgebieden en de toename van verharde oppervlakten, in stroomopwaarts gelegen gebieden). Maar dit proces van erosie wordt in dit deel van de beek dramatisch versneld door het te intensief maaibeheer. De wortels van de vegetatie zijn natuurlijke vasthouders van de grond, helaas door het tegenwoordig intensief maaibeheer ligt de aarde in de winter bloot op sommige plaatsen van de oever, en die brokkelt dan natuurlijk af en spoelt weg tijdens hoge waterstand. Ik wil opmerken dat bij het beheer van 20 jaar geleden (waarbij de vlakke oevers van de beek maar 1 maal per jaar werd gemaaid) de oevervegetatie veel beter was; het is dan ook onbegrijpelijk dat de maaifrequentie de afgelopen jaren opgevoerd werd ten koste van de stabilisatie van de oevers. Deze positieve impact van de vegetatie kan gemakkelijk waargenomen worden als je de beekoever tussen de Beukenstraat en de Platanenstraat, vergelijkt met het deel van de Platanenstraat tot de inkokering. Het eerste deel van de oever is beter bestand tegen maaien, want de vegetatie groeit hier beter door meer zonlicht; dit in tegenstelling tot de oevervegetatie over de Platanenstraat dat meer beschaduwd is (door de tuinafschermingen aan de zuidkant die het licht wegnemen), waardoor die vegetatie minder bestand is tegen intensief maaien. Het resultaat van de begroeiing is hier dan ook klaarduidelijk: de oever in het eerste deel van de beek is bijna niet afgekalfd, de zogoed als kale oever in het tweede deel van de beek is sterk afgekalfd. Dezelfde redenering geldt natuurlijk ook voor de knotwilgen langs de beek, knotwilgen houden de aarde vast en voorkomt afkalving. Het is dan ook geen toeval dat de sterkste afkalving van de oeverwand opgetreden is op de plaats waar twee knotwilgen gerooid werden; dit ter hoogte van de Elzenstraat.

 

Overlast van ratten in het Groenpark. Een frequenter maaibeheer wordt aangehaald als maatregel om overlast van ratten te vermijden. Echter, deze stelling mist de nodige wetenschappelijke grondslag. Ten eerste, het is zeker NIET de ruigte of slecht maaibeheer die een explosie van ratten veroorzaakt, maar WEL het voedselaanbod. Het is duidelijk dat een explosie van ratten enkel ontstaat doordat afvalwater (met voedsel) in de beek terechtkomt en doordat voedsel beschikbaar is bij composthopen en kippenrennen in de buurt van de beek. Ten tweede, de rat hoort bij een beek, natuurlijk vele ratten (=rattenplaag) niet. Het is dan ook normaal dat de kans op een rat groter is als je kiest om bij een beek te gaan wonen. De bevraging bij bewoners van het Groenpark geeft totaal geen indicatie voor een rattenplaag. Bij een beek gerelateerd rattenprobleem zouden de meeste waarnemingen van ratten, van bewoners komen die direct naast de beek wonen - dit is nu niet het geval. Het hoeft ook geen betoog dat dergelijke bevraging enkel nuttige en onbevooroordeelde informatie kan opleveren als de datum van de rattenwaarneming vermeld wordt. Indien al deze waarnemingen afkomstig zijn van 1 week, dan is er duidelijk een rattenprobleem in het Groenpark; indien die waarnemingen een samenraapsel is van anekdotische waarnemingen over een langere tijdsperiode dan kan er bezwaarlijk gesproken worden van een plaag. De datum en plaats van een waarneming verschaft natuurlijk onmisbare informatie om een waarneming te beoordelen. Bijvoorbeeld een stijging in het aantal waarnemingen van ratten na hevige regenval wijst niet noodzakelijk op een rattenprobleem, maar op ratten die vollopende riolen en nestplaatsen ontvluchten. Na een behandeling met rattenvergif (wat enkel na het vaststellen van overlast zou mogen toegediend worden), komt het vaak voor dat doodzieke, verdwaasde ratten op de vreemdste plaatsen opduiken.

 

 

 

Constructieve bemerkingen voor het beheer van de beek:

 

De streekeigen vegetatie langs de beek zijn gang laten gaan zodat goede inworteling plaats vindt, slechts eenmaal maaien na juni zodat zaadvorming kan plaats vinden en een dichte ingewortelde oever kan ontstaan, zeer gunstig voor de ontwikkeling van de rupsen die later als vlinder het Collievlinderpad zullen bevolken.

 

Bloemenweides zijn een noodzaak om adulte vlinders van voedsel te voorzien, zie daarbij naar de succesvolle natuurlijke inrichting van het oud kerkhof. Bloemen inzaaien langs de beekrand is niet aan te raden daar er te weinig licht is en het er ook te voedselrijk is. Daarbij houdt een bloemig landschap de aarde van de beekoevers niet genoeg vast, de ruige vegetatie doet dat wel. Bloemenweides naast de Collievijverbeek kunnen ingezaaid worden op het graspleintje in de Beukenstraat, op het grasplein in de Meelbessenstraat en op het graspleintje in de Cipressenstraat. Die bloemenweides worden eenmaal per jaar na juni gehooid, zodat zaadvorming kan ontstaan. In feite een grote besparing voor de stad, die anders om de haverklap mannen moet inzetten om te komen maaien. Het is belangrijk inheemse bloemen te gebruiken, daarvoor kan voor advies voor geschikte zaadmengsels contact opgenomen worden met Natuurpunt.

 

Reeds enkele jaren geeft de provincie West-Vlaanderen particulieren de mogelijkheid bloemenzaadmengsels gratis aan te vragen om een hoekje in hun tuin vlinder- en bijenvriendelijk in te richten. De slogan is : 'laat het zoemen met bloemen'. Als de Groenparkers dat massaal doen zijn jullie weer een stapje verder met het project voor het Collievlinderpad.

 

Deze inrichting gebeurt het best met zo weinig mogelijk verwijdering van oudere bomen of het betonneren van huidige groenzones, dit wil zeggen respectvol omgaan met wat er al is van natuurlijke rijkdom.

 

Samenvatting

 

Zoals hierboven beschreven, veroorzaakt teveel ingrijpen in natuurlijke processen een nefaste invloed op een leefgemeenschap met alle gevolgen vandien op fysisch, psychisch en sociaal vlak. Terwijl enkele bewoners van het Groenpark mogelijks dromen van een kraaknette, intensief onderhouden beek; is dit net het rampscenario voor de natuurliefhebbers onder de Groenparkers! De natuurlijke herinrichting van het oud kerkhof in Roeselare toont aan dat natuurlijke inrichting van groen, ook estetisch kan (hiervoor heeft Roeselare zelfs een ‘Groene lenteprijs’ in 2017 in ontvangst genomen).

Besluit

Deze bevindingen kunnen een leidraad zijn om stapsgewijs uit de impasse te komen en tot een echt Collievlinderpad te komen, waar iedereen kan van genieten en zijn zorgen eventjes kan opzij zetten.

Graag uw (constructieve) reactie.

COLLIEVLINDERPAD (14/2/2018)

Advies jury project 'Wijk in Actie' stad Roeselare

Jullie wijkcomité diende een projectvoorstel in voor de oproep Wijk In Actie.

Een jury samengesteld uit zowel interne als externe deskundigen op het vlak van buurtinitiatieven heeft alle ingediende voorstellen besproken.

Voor elk ingediend voorstel formuleerde de jury een advies. 

  

Jullie project is een unicum in Roeselare! Het Collievlinderpad scoort hoog op vlak van innovatie en creatie. De milieu en duurzaamheidaspecten komen ruim aan bod. Groenpark wil de natuurlijke biotoop van fauna en flora opwaarderen. Een pluspunt is dat de inwoners kiezen voor een “hands on” aanpak en grote overtuiging om zelf op zoek te gaan naar een duurzame oplossing voor de Collievijverbeek. De samenwerking met provincie, scholen, natuurverenigingen,.. zorgt voor een wederzijdse betrokkenheid en maximale slaagkans van het project. De jury steunt ook de toekomstplannen om aandacht te hebben voor cultuur en het Collievlinderpad aan te kleden met kunst, muziek en andere disciplines. Dit project - in verschillende fases - is een absolute meerwaarde en draagt bij tot de leefbaarheid in de wijk en in de stad. De jury adviseert om het onderhoud van het Collievlinderpad te laten opnemen in het technisch uitvoeringsplan in overleg met de stad. Het is ook belangrijk om aandacht te hebben voor duurzaam materiaal bij het plaatsen van de borden langs het Collievlinderpad. 

  

De voorstellen werden samen met de adviezen van de jury voorgelegd op maandag 5 februari 2018 aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de jury en besliste om een bedrag €1000 toe te kennen + een voucher van €75.

Toestand Collievijverbeek 3 juli 2018

Vraag aan stad Roeselare Hans Vercammen - Projectmedewerker Water

Geachte heer Vercammen,

Beste Hans,

 

In november 2017 werd stad Roeselare in kennis gesteld van de problematiek rond de Collievijverbeek in het Groenpak (https://www.groenpark.com/dossier-collievijverbeek). Op een daaropvolgend overleg (15/01/2018) werden de verschillende pijnpunten besproken. Op heden en waarvoor onze oprechte dank werden volgende zaken reeds gerealiseerd:

 • instabiele oever / onveilig wandel- en fietsverkeer = opgelost

 • groenbeheer = 3 fasenplan opgesteld met inspraak van de bewoners

 • overlast ratten = genormaliseerd

 • Projecten ‘Collievlinderpad’ & ’Moaten van de Beke’ = opgestart met ondersteuning van stad Roeselare en met uitbreiding voor het ganse Groepark
   

In het kader van ons totaalproject ‘Collievlinderpad’ hadden we graag de stand van zaken gekend i.v.m. het overstort riolering Cipressenstraat, dat constant rioleringswater blijft afvoeren naar de beek. Tijdens het overleg van 15/01/2018 werd ons beloofd dat men de zaak ging opvolgen met het oog op een oplossing. De Groenparkers willen met recht en rede af van hun open stukje riool.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Het is een grote voldoening te mogen ervaren dat de veiligheid en het onderhoud van de Collievijverbeek de goede weg werd opgestuurd, dank voor de constructieve medewerking. Zoals gebruikelijk is dit schrijven voor belanghebbenden en belangstellenden ook terug te vinden op onze webstek onder de rubriek ‘Dossier Collievijverbeek’.

 

Met vriendelijke groeten,

namens de vzw Groenpark Roeselare

 

Thierry BOUCKENOOGHE
Groenpark Roeselare vzw
GROENP@RKNEWS
Lorkenstraat 20 - 8800 ROESELARE
thierry.bouckenooghe@telenet.be
051 20 54 77 / 0486 89 64 59

 

Antwoord van stad Roeselare Hans Vercammen - Projectmedewerker Water - 5 september 2018 

 

Beste Thierry,  

 

Op 18-5 werd de rand van de weg langs de beek (borduur & KWS) hersteld.

 

Wegens de droogte geuren alle beken. Uit de ingekokerde Collievijverbeek blaast soms , naargelang de windrichting, een sterkere geur vanuit de duiker in deze droge periode.

 

Aan de kant van de Cipressenstraat werden enkele (sterk vervuilde) rioolputten gereinigd (in het onbebouwd perceel nabij de terugslagklep). Verhelle kijkt om ook de sifonering, van de DWA onder de Collievijverbeek, uit te kuisen. Dit kan niet met de courante machines, daarvoor is meer gespecialiseerde uitrusting nodig.

 

 

Hopend u hiermee van dienst te zijn,

vriendelijke groeten,

 

Hans Vercammen | Projectleider openbaar domein

Stad & OCMW Roeselare

 

Botermarkt 2 | 8800 Roeselare

051 26 97 86

pod@roeselare.be | www.roeselare.be

 

Toestand Collievijverbeek 6 september 2018

Geachte heer Vercammen,

Beste Hans,

 

In antwoord op uw schrijven kan ik u het volgende melden:

De reeds uitgevoerde werken hebben we uitvoerig beschreven en bejubbeld in ons schrijven van 3 juli 2018:

 

Op heden en waarvoor onze oprechte dank werden volgende zaken reeds gerealiseerd:

- instabiele oever / onveilig wandel- en fietsverkeer = opgelost

- groenbeheer = 3 fasenplan opgesteld met inspraak van de bewoners

- overlast ratten = genormaliseerd

- Projecten ‘Collievlinderpad’ & ’Moaten van de Beke’ = opgestart met ondersteuning van stad Roeselare en met uitbreiding voor het ganse Groepark


Het is een grote voldoening te mogen ervaren dat de veiligheid en het onderhoud van de Collievijverbeek de goede weg werd opgestuurd, dank voor de constructieve medewerking.

 

Maar, we kunnen ons moeilijk verzoenen met de aangereikte uitleg m.b.t. de overlast geurhinder. De aangereikte uitleg is naar onze bescheiden mening niet correct onderbouwd.

“Wegens de droogte geuren alle beken.”

We kunnen u verzekeren dat er omzeggens geen geurhinder is stoomopwaarts vanaf het overstort dat constant blijft lozen. Het is zelf zo dat de waterkwaliteit vanaf het betreffende overstort stroomopwaarts helder is en dat men bij momenten zelfs de bodem van de beek kan zien.

Vanaf het lozende overstort stroomafwaarts worden we geconfronteerd met een open riool (zie foto dd. 4 augustus 2018) Zeker als er bij droge periodes, zoals deze zomer, alleen maar rioolwater vanaf daar in de beek komt. Beste Hans, het blazen van de wind is hier zeker niet de oorzaak van de geurhinder.

Een overstort heeft tot doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlakte water. Het is niet normaal dat het overstort komende van de Cipressenstraat blijft lopen, zelfs in periodes van lange droogte. 

In het kader van ons totaalproject ‘Collievlinderpad > https://www.groenpark.com/single-post/2017/11/27/Als-er-niets-veranderde-dan-zouden-er-geen-vlinders-zijn ’ hadden we graag een oplossing gezien i.v.m. het overstort riolering Cipressenstraat, dat constant rioleringswater blijft afvoeren naar de beek. De Groenparkers willen met recht en rede af van hun open stukje riool. Graag een inspanning en laat de omwonenden opnieuw genieten van hun tuintje, hun zomer in de tuin was ten gevolge van de geurhinder triestig.

Je kan als bestuur misschien niet alles oplossen, maar leg dan duidelijk uit waarom iets niet kan. We hebben nood aan een vlotte communicatie. Dan voelen wij, Groenparkers, ons ook echt betrokken bij de zaken die stad doet.

We werden met ons project ‘ Collievlinderpad' zopas geselecteerd als ‘duurzame held #VANRSL’ in het kader van de ‘Week van de duurzame gemeente’. Tijdens deze week worden organisaties in de kijker gezet die er mee voor zorgen dat onze stad een meer veilige, gezonde en leefbare plek is. Neem het van mij aan; Groenparkers komen graag geloofwaardig over.

Zoals gebruikelijk is dit schrijven voor belanghebbenden en belangstellenden ook terug te vinden op onze webstek onder de rubriek ‘Dossier Collievijverbeek’.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,

namens de vzw Groenpark Roeselare

 

Thierry BOUCKENOOGHE
Groenpark Roeselare vzw
GROENP@RKNEWS
Lorkenstraat 20 - 8800 ROESELARE
thierry.bouckenooghe@telenet.be
051 20 54 77 / 0486 89 64 59

“Dromen met de buurt”

 

Een initiatief van stad Roeselare die ons uitnodigt om samen te werken rond natuur. Zo wil men het Collievlinderpad een duwtje in de rug geven en invulling geven aan een dag rond ‘Natuur in het Groenpark’.

We bejubelen eenstemmig het initiatief. Maar het zou niet correct zijn om de ware dromen van de Groenparkers niet aan bod te laten komen.

Dromen reflecteren wie we zijn, wat we nodig hebben en waar we in geloven. Onze dromen helpen ons om inzicht te geven in specifieke situaties en om specifieke gebeurtenissen te verwerken.

Een recente rondvraag leert ons waar Groenparkers van dromen als het over de buurt gaat.

Aanleg Gecontroleerd OverstromingsGebied Iepersestraat

 

Wanneer een occasionele dreiging een constante wordt, dan schuilt het gevaar dat het voor sommige mensen plots een overstroming te veel zal zijn. Voor wie voortdurend met angst leeft is het alledaagse leven heel wat moeilijker dan voor anderen. Hun noodkreet dateert van 25 november 2016.

Een kleine toelichting huidige stand van zaken, over de aanleg van het Gecontroleerd OverstromingsGebied (GOG) Iepersestraat, zouden we oneindig appreciëren. Is de realisatie ervan haalbaar in 2019?

 

Bewoners zijn stad Roeselare alvast heel dankbaar voor:

 • het herstel van de straatriolering

 • de reiniging van het gescheiden rioolstelsel

 • de bouw van de waterkeringsmuur

Op 15/01/2018, tijdens het overleg met stad, werd beslist een doeltreffende signalisatie te voorzien om aan te brengen op de waterschotten. Is die signalisatie reeds beschikbaar?

 • de plaatsing van terugslagkleppen

 • de plaatsing van knijpleidingen

 • de infoavond actieplan wateroverlast

 • het ter beschikking stellen van dompelpompen

 • de plaatsing van een container met zandzakjes

Groenpark stelde voor om gebruik te maken van zandzakjes in zwarte polypropyleen (lange levensduur). Graag evaluatie van de toestand van de opgeslagen zandzakjes van kortere levensduur (witte polypropyleen) in de container.

 • de studie van de capaciteit pompkamer Platanenstraat

Wat is het resultaat van de studie van de capaciteit pompkamer Platanenstraat? Dient er een zwaardere pomp geplaatst te worden?

Instabiele oever

Stabiele oevers zijn belangrijk om water aan- en af te voeren. Ingezakte oevers belemmeren de doorstroming en moeten dus vermeden worden.

Langs de Collievijverbeek in het Groenpark, tussen de Platanenstraat en daar waar de beek ingekokerd is, dringen zich herstellingswerken op aan de de ingezakte oever. De toestand is verontrustend, het vlakke deel van de oever is op sommige plaatsen volledig weggezakt en de bestrating ernaast vertoont scheuren.

Onveilig wandel- en fietsverkeer

Naast de Collievijverbeek lopen de, bij momenten druk bereden fietsroutes ‘63 & 93’, die tevens gebruikt worden als wandelpad door passanten en bewoners maar ook door revaliderende patiënten uit de nabijgelegen AZ Delta campus.

Het vlakke deel van de oever vormde vroeger een veilige bufferstrook voor wandelaars, fietsers, kinderen en rolstoelgebruikers tussen het pad en de beek. Met het inzakken van de vlakke oever is die bufferstrook een gevarenzone geworden met het risico op ver dragende gevolgen bij de minste stuurfout.

Los van de onveilige situatie, wordt ook de buffercapaciteit van de beek alsmaar kleiner.

 

Ratten zorgen voor overlast
De overwoekerde oever vormt een paradijs voor ratten. Deze toch niet zo aangename dieren graven holen en gangenstelsels als schuilplaatsen, wat een eventuele medeoorzaak kan zijn voor het inzakken van de oever.

Gelet op de steeds frequenter voorkomende wateroverlast zou de beek hier een watersnelweg moeten zijn.

De rat is pertinent aanwezig in het Groenpark, daarvan getuigen de vele waar gebeurde verhalen van ratten die men hoort lopen tussen de roosteringen van de platte daken. Er is het verhaal van de ‘zieke rat’ die dagenlang een familie terroriseerde door zich schuil te houden in de woning en enkel bij nacht op zoek te gaan naar eten en een vies spoor van slijm en bloed achterliet. Er is ook het verhaal van het koppel dat het nachtelijk bezoek kreeg van een rat in hun slaapkamer en dit op een zeer ongelegen moment.

Men kan er wel eens mee lachen maar ratten zijn dragers van een aantal ziekten zoals leptospirose, en het hantavirus. Er bestaat een kans dat deze ziekten op de mens, vee of huisdieren worden overgedragen. Een regelmatig en goed onderhouden beek vermindert de kans op ratten.

Deftig onderhoud kan niet meer

Door het wegzakken van de platte oever kan deze ook niet meer op een deftige manier onderhouden worden door Stad Roeselare. Wat vroeger een grasstrook was is nu een onkruidstrook. Waar vroeger een grasmachine werd ingezet om het netjes te houden, kan dat nu heel eenvoudig weg niet meer.

Vraag om toepassing van het houthakbeheer

De hoogstammige bomen langs de beek, vooral in de omgeving van het pleintje in de Cipressenstraat, zijn geruime tijd niet meer geknot of gerooid en er is wildgroei van vegetatie. Op deze wijze beroven zij de bewoners van natuurlijk zonlicht en klaarte en zorgen ze voor veel overlast aan dood hout en bladeren.

Houthakbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Dit omvat het tot op 10 à 20 cm boven de grond afzagen van bomen en struiken om ze weer te laten uitgroeien tot een jong, dicht en vitaal groenscherm.

Dit lijkt op het eerste zicht drastisch maar dit is van korte duur. In het voorjaar komen de nieuwe scheuten reeds tevoorschijn uit de stompen. Binnen enkele jaren staat er een meer gesloten groenscherm dan vroeger. Houthakbeheer is een repetitief onderhoudswerk: om de 9 à 15 jaar moet er opnieuw houthakbeheer worden uitgevoerd op de houtkanten.

Last van geurhinder

Een overstort heeft tot doel het afvoeren van (pieken in) overtollig rioolwater vanuit de gemengde riolering naar het oppervlakte water.

Is het normaal dat de overstort komende van de Cipressenstraat blijft lopen, zelfs in periodes van droogte. Bij laag water geeft dit aanleiding tot reukhinder en een overlast aan muggen.

Collievlinderpad

 

 • Ingezakte oever

Nieuwe herstellingswerken dringen zich op aan de ingezakte oever van de Collievijverbeek tussen de Platanenstraat en de inkokering van de beek.

 

 • Slemlaag

Tijdens het overleg van 15/01/2018 werd beslist dat er tussen april en oktober 2018 een slemlaag zou aangebracht worden op de bestaande slijtlaag van het wandelpad. Deze werken moesten afgestemd worden op acties van de provincie (beheerder van de beek) en Aquafin (beheerder riolering).

Graag stand van zaken over het aanbrengen van de slemlaag.

 • Inventarisering

Op 15/01/2018 werd beslist om over te gaan tot de inventarisering van de percelen grond langs de beek met het oog op een grondige aanpak van de Collievijverbeek (hindernissen zouden in kaart gebracht worden). Stad Roeselare zou op zoek gaan naar een consensus tussen stad, provincie en betrokken bewoners van het Groenpark. Verschillende scenario’s zouden uitgewerkt worden en de technische mogelijkheden ervan onderzocht en deze zouden voorgelegd worden tijdens een buurtoverleg.

Graag stand van zaken. Wanneer komt het geplande buurtoverleg?

 

 • Groot manueel onderhoud Collievijverbeek

Tijdens het overleg van 15/01/2018 werd gevraagd om na vijf jaar opnieuw over te gaan tot een groot (inhaal)onderhoud van de Collievijverbeek in het Groenpark. Het gaat hem hier over 300 meter beek in een woonwijk die toch wat meer aandacht mag krijgen dan de drieduizend meter oever langs akkerland in de provincie West-Vlaanderen.

Wanneer komt het groot manueel (inhaal)onderhoud?

 

 • Zitbanken
  Bewoners vragen om enkele zitbanken te plaatsen langs het Collievlinderpad. Er is nu één bank aan de groenzone Meelbessenstraat en verder geen tot aan het Kerelsplein. Een bestaande zitbank, aan de inkokering van de beek, is zodanig vuil en aftands dat hij niet meer bruikbaar is.

 

 • Overleg stad/provincie

Op 15/01/2018 werd beslist, om over de problematiek Collievijverbeek Groenpark Roeselare, in overleg te gaan met de provincie West-Vlaanderen.

We zouden graag enige toelichting krijgen over het resultaat van het overleg?

 

 • Overstort

Het overstort riolering Cipressenstraat blijft nog steeds ononderbroken rioolwater lozen in de beek niettegenstaande de verschillende interventies van de firma Verhelle. De Groenparkers willen met recht en reden af van hun stukje open riool.

Kan het overstort, riolering Cipressenstraat, niet verlengd worden tot in de inkokering van de beek door de aansluiting van een (riool)buis op het overstort? Het zou een mooie (tijdelijke)oplossing kunnen zijn voor de reeds jarenlange overlast aan geurhinder en drek in de open beek.

 

 • Bladkorven

In de herfst zorgen de knotwilgen langs de beek voor overlast aan dood hout en bladeren in de aanpalende tuinen.

Bewoners vragen de plaatsing van een bladkorf langs het wandelpad tussen de Elzen- en Hagedoornstraat.

 

 • Ijzeren vangrail (wandelpad einde Elzenstraat)

Kan de ijzeren vangrail langs de beek, ter beveiliging van het fietsverkeer, opnieuw recht gemaakt worden en stevig verankerd worden in de grond?

 • Vuilrooster

Tijdens de wateroverlast van 31/05/216 was een volledige boom op drift, mocht deze vastgeraakt zijn in het ingekokerde gedeelte van de beek was dit een ware ramp voor het Groenpark. Op het overleg van 15/01/2018 werd gevraagd of er een studie kon gemaakt worden over het nut van een vuilrooster ter beveiliging van de wijk.

Graag resultaat van die studie.

 

 • Mooimakers

Tijdens het overleg van 15/01/2018 werd “Let’s do it in je buurt: zwerfvuil opruimen” gepromoot door stad Roeselare. We zijn ingegaan op de uitnodiging. Momenteel heeft iedere straat in het Groenpark een zwerfvuilpeter of -meter. En 22 Groenparkers hebben zich geëngageerd als mooimaker om op geregelde tijdstippen het Groenpark en omgeving te vrijwaren van zwerfvuil.

 

Bewoners zijn positief over:

 • de uitgevoerde werken in 2018 aan de ingezakte oever van beek

 • de aanpak van de berenklauw

 • de plaatsing van een nieuwe zitbank groenzone Meelbessenstraat

 • de aanpak overlast ratten

 • de verdeling van de bladkorven

 • 1788 

 

Boom-en-snoeiwerken openbaar domein

 

 • Knotten van de wilgen

Gelet op de overlast vragen bewoners met aandrang om over te gaan tot het knotten van de wilgen langs het Collievlinderpad. Men zou ze dit jaar graag allemaal geknot zien om vanaf dan te starten met het gefaseerd knotten.

 

Bewoners zijn positief over:

 • de boom-en-snoeiwerken openbaar domein Cipressenstraat

 

 

 

Suggesties nieuw groen

 

 • Platanenstraat

Stukje nieuw groen (bloemperk) zou mooi staan op het einde van de Platanenstraat.

Ook het stuk voetpad tussen de eandiscabine en de doorgang naar de Daglandstraat wordt niet gebruikt en zou kunnen fungeren als (bloemperk). Groenparkers willen zich vrijwillig inzetten om die bloemperken mee te onderhouden.

 • Bosje wandelpad (t.h.v. de inkokering van de beek)

Het lijkt hoog tijd om de alarmbel te luiden en om een zeer drastische aanpak te vragen van dit verlaten stukje grond (stort) met struiken en hoge bomen. De overlast bestaat uit het ontbreken van lichtinval in de huizen, het zonlicht wat door deze hoge bomen uit de tuinen wordt gehouden, de dagelijkse overlast aan dood hout en bladval op de daken en in de tuinen, zonnepanelen kunnen niet, regenwateropvang is hopeloos en er is een constante dreiging op waterschade door verstopte afvoerbuizen. Het wooncomfort is er danig aangetast.

We vragen stad het belang van de bestaande hinder af te wegen tegen het belang van het voortbestaan van die enkele bomen.

Graag zouden we samen met stad en de omwonenden een voorstel uitwerken om het bosje op een natuurvriendelijke manier te herwaarderen in functie van het Collievlinderpad.

 

 • Groenzone wandelpad (einde van de Elzenstraat links en rechts)

Hier hebben we hetzelfde probleem, maar in mindere mate, zoals beschreven in het punt hiervoor. Vooral aan de linkerkant staan er enkele veel te hoge bomen die eigenlijk niet passen in dat stukje groen en zorgen voor de gekende overlast.

Ook hier zouden we graag met stad en de omwonenden een voorstel uitwerken om deze groenzone op een natuurvriendelijke manier te herwaarderen in functie van het Collievlinderpad. Mocht deze groenzone een aangepaste beplanting krijgen dan willen de omwonenden instaan om op vrijwillige basis die groenzone mee te onderhouden.

 

 • Groenzone wandelpad (achterkant woningen Lorkenstraat)

Bewoners stellen voor een groenscherm aan te planten in functie van het Collievlinderpad.

 

namens de vzw Groenpark Roeselare,

 

Thierry BOUCKENOOGHE

Groenpark Roeselare vzw


GROENP@RKNEWS

Lorkenstraat 20 - 8800 ROESELARE


thierry.bouckenooghe@telenet.be

051 20 54 77 / 0486 89 64 59

bottom of page