top of page

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei gaat de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. Jouw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.

 

De privacy van onze leden is erg belangrijk voor ons, en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. Wij willen dat je begrijpt op welke manier wij je gegevens verwerken en welke mogelijkheden je hebt om je eigen gegevens te beheren en te controleren. We hebben daarom een privacyverklaring opgesteld. Lees verder voor de volledige verklaring.

 

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op via thierry.bouckenooghe@telenet.be of 0486896459

 

 

 

De belangrijkste principes:

 

- Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van leden verwerken we om te communiceren met jou als lid van onze organisatie. We bewaren deze gegevens in een digitaal systeem.

 

- Ook van personen die geen lid zijn verwerken we gegevens die je ons vrijwillig verstrekt voor de doelen waarvoor ze gegeven zijn vb. op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten binnen Groenpark Roeselare vzw, uitnodigingen voor evenementen …

 

 

 

 

Rechten

 

- Je hebt recht op inzage en correctie

 

- Je hebt het recht om vergeten te worden

 

- Je hebt het recht om je te verzetten tegen (een deel) van de verwerking van je gegevens

 

 

 

 

Heb je een klacht?

 

Twijfel dan niet en neem contact op met ons via thierry.bouckenooghe@telenet.be of 0486896459. Je kan ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING VAN GROENPARK ROESELARE VZW

 

Versie 1.0 van 16 mei 2018

 

Dit is een privacyverklaring van Groenpark Roeselare vzw, met maatschappelijke zetel te Platanenstraat 20, 8800 Roeselare, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 424309672 (hieronder verder omschreven als “Groenpark Roeselare vzw”). Groenpark Roeselare treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden om de kerntaken van de vzw te realiseren.

 

Kerntaken van Groenpark Roeselare vzw: het bevorderen van het leefmilieu en de samenleving in het Groenpark Roeselare.

 

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door Groenpark Roeselare vzw. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

 

Groenpark Roeselare vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

 

Er werd momenteel geen “functionaris voor gegevensbescherming” DPO”) aangeduid, maar voorlopig kunt u contact opnemen met Bouckenooghe Thierry. Van zodra een DPO werd aangesteld, wordt dit in deze Privacyverklaring aangevuld. U kunt met vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens steeds terecht bij Bouckenooghe Thierry Lorkenstraat 20, 8800 Roeselare, telefonisch op 0486896459 en per email op thierry.bouckenooghe@telenet.be

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Groenpark Roeselare vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 

- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

 

 

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)

 

We maken een onderscheid tussen de verwerking van gegevens van leden (1) en niet-leden (2). Leden zijn personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de statuten.

 

1. Leden

 

Persoonsgegevens van leden worden door Groenpark Roeselare vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

- ledenadministratie

 

- om u op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten binnen Groenpark Roeselare vzw

 

- om u uitnodigingen te versturen voor activiteiten en bijeenkomsten van Groenpark Roeselare vzw

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken.

 

- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam en adres

 

- Communicatiegegevens: telefoonnummer, e-mailadres(sen)

 

 

2. Niet-leden

 

Persoonsgegevens van niet-leden worden door Groenpark Roeselare vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

- Uitnodiging voor activiteiten

 

- Communicatie over nieuws en actualiteiten binnen Groenpark Roeselare vzw

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken.

 

- Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam en adres

 

- Communicatiegegevens: e-mailadres(sen), telefoonnummer

 

 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft geven we niet door aan derde. Maar wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

 

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 

Bewaartermijn

 

Groenpark Roeselare vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Persoonsgegevens van leden worden in zijn totaliteit tot twee jaar na het laatste jaar van lidmaatschap bewaard. Nadien worden naam, voornaam, adres, mailadres en telefoonnummer bewaard in het archief. Bij een actieve toestemming worden de gegevens verder bewaard om als niet-lid communicatie te ontvangen.

 

Persoonsgegevens van niet-leden worden bewaard tot twee jaar na het laatste gebruik.

 

 

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

- Alle personen die namens Groenpark Roeselare vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem;

 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Onze effectieve leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 

 

Wijziging privacy statement

 

Groenpark Roeselare vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail (thierry.bouckenooghe@telenet.be ) als u deze wilt raadplegen. 

bottom of page