top of page

'Lichte lectuur' over een 'sterke samenwerking'


woensdag 1 juni 2016

Water stijgt tot meer dan halve meter in het Groenpark

Het Groenpark werd zwaar getroffen door het noodweer van maandagavond 31 mei 2016.

Een ongeziene waterstroom liep er 's nachts de huizen, kelders en tuinhuizen binnen in de Beuken-, Meelbessen-, Lorken-, Platanen- en Cipressenstraat.

De Lorkenstraat werd het zwaarst getroffen, in zes huizen steeg de smurrie meer dan een halve meter hoog. (enkele foto's)

Solidariteit van 'echte buren' was een riem onder het hart van de getroffen families.

Spontane hulp van Stad Roeselare (brandweer, kuisploegen, straatveger, container en rioolreiniger) was een zeer mooie geste.


Op het crisisnummer 051/26.21.14 kan iedereen terecht met vragen en op www.roeselare.be vind je meer informatie en een stappenplan bij schade.

 

donderdag 2 juni 2016

Hoe je woning beschermen?

Overstromingen en wateroverlast zijn van alle tijden en kunnen we niet altijd vermijden. Maar met preventieve maatregelen kan je wel de impact van overstromingen en schade aan je gebouw verminderen.

https://www.vmm.be/water/overstromingen/hoe-je-woning-beschermenHet Groenpark wil onderhandelen met stad Roeselare

GROENPARK ROESELARE vzw doet het nodige om een afspraak te regelen met de verantwoordelijke

waterbeheersing stad Roeselare.

Het is onze bedoeling om constructief tot een oplossing te komen voor wat betreft de wateroverlast in het Groenpark in zijn geheel en in de Lorkenstraat in het bijzonder.

 

maandag 6 juni 2016

Deskundig advies

Weervrouw Jill Peeters zei vorige week: "We gaan gewend moeten geraken aan dit weer, dat te wijten is aan de klimaatverandering." Een reden te meer dat wij ons moeten wapenen tegen de dreigende wateroverlast. Wij hebben dan ook een ervaren aannemer en een burgerlijk ingenieur aangesteld om ons te adviseren hoe we in de toekomst de zes getroffen woningen in de Lorkenstraat, door aanpassingswerken, kunnen vrijwaren van wateroverlast.Wateroverlast in kaart brengen

Teneinde een duidelijk beeld te krijgen hebben we de knelpunten wateroverlast Groenpark in kaart gebracht.

 

maandag 13 juni 2016

Zandzakjes - Pomp - Riolering

Om een eerste weerstand te bieden aan het wassende water en de woningen in de Lorkenstraat geen derde maal te laten overstromen, hebben we minstens een 500-tal zandzakjes van doen, een krachtige pomp en een intacte riolering. Eerstdaags gaan we in overleg met Stad Roeselare om te zien: - in hoeverre een onmiddellijke 'actie zandzak' bij onheil of dreigend onheil haalbaar is - bestaat de mogelijkheid om ter plaatse een voorraad zandzakjes aan te leggen tot na de verbeteringswerken

Ter info: Zandzakjes in zwarte polypropyleen hebben een lange levensduur en zijn voor vele jaren weerbestendig (zon en water).

- kunnen wij bij ernstige dreiging beschikken over een krachtige vuilwater- of ledigingspomp (brandweer), bij de overstroming van 2012 werd het water in een mum van tijd weggepompt

- bij het reinigen van de kolken in de Lorkenstraat, na de wateroverlast, werd vastgesteld dat drie kolken onvoldoende diepgang hebben. De zandvang van deze drie kolken, het verdiept gedeelte waar zand en andere bezinkende delen (zoals bladeren en straatvuil) achterblijven, om te voorkomen dat de riool vervuild of zelfs verstopt raakt en daarmee de belangrijke functie van regenwaterafvoer in gevaar brengt, zijn dicht. Kan dit euvel met bekwame spoed hersteld worden?

 

dinsdag 14 juni 2016

Brief aan het college van burgemeester en schepenen

Geachte,

Vooreerst houden we eraan de bevoegde stadsdiensten te danken voor de snelle hulp die geboden werd naar aanleiding van de overstroming in de nacht van 30 op 31 mei. De uiterst concrete brief met richtlijnen voor gedupeerden, alsook de hand- en spankrachten die 's anderendaags reeds ter plaatse waren weten we uiterst te waarderen.

Een zestal huizen in de wijk, allen gelegen in de Lorkenstraat kregen, de één al meer dan de ander, het overstromingswater binnen, samen met de meestromende modder. De schade is onbeschrijfelijk. Zelfs 2 gezinnen moesten op zoek naar een andere woonst en zullen nog geruime tijd elders een onderdak moeten vinden alvorens hun huis weer bewoonbaar zal zijn.

Rampen zijn niet te voorzien, maar als dit nu reeds voor de derde maal gebeurt, dan is dit toch van het goede te veel. In 2005 kregen we een eerste waarschuwing bij de overstroming van de Collievijverbeek. Toen was de wateroverlast niet zo erg, ongeveer 30 cm. In 2012 was het veel erger, ruim 60 cm en waren twee van deze woningen onbewoonbaar en moesten volledig vernieuwd worden, waarbij deze bewoners zelfs na de herstellingen hun huis verkochten. We zijn nu vier jaar verder en 't is alweer van dat. In het laagst gelegen huis stond het water ruim één meter hoog!

Als bestuur van vzw Groenpark Roeselare dringen we er op aan dat er deze keer heel degelijk werk gemaakt wordt van de waterbeheersing om te vermijden dat onze wijk, in de toekomst, nog met wateroverlast te maken krijgt. De permanente 'schuif' op de wijk De Ruiter heeft blijkbaar niet het beoogde effect gehad en van het beloofde bufferbekken is nog hoegenaamd geen sprake. Het feit dat 'onze' Collievijverbeek door de provincie moet onderhouden worden is natuurlijk ook geen voordeel. Dit hebben we zelf kunnen ondervinden bij de herhaaldelijke vragen naar onderhoud van de oevers en het verwijderen van de berenklauw.

Wij vragen dus, met aandrang, dat er een heel serieuze en efficiënte ingreep kan gebeuren aan onze mooie, maar ontembare Collievijverbeek zodat de wateroverlast in de toekomst nihil zou mogen zijn.Ontvangstbevestiging


Op 17 juni kregen wij ontvangstbevestiging van ons schrijven.

De stadsdiensten stellen alles in het werk om onze melding zo snel mogelijk te behandelen.

Momenteel is Stad bezig alle meldingen en probleemzones stap voor stap te bekijken. Er wordt gezocht naar oplossingen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden.

We worden op de hoogte gehouden van welke stappen er verder ondernomen worden.

 

woensdag 15 juni 2016

Overleg met diensthoofd leefmilieu en water

Uit het overleg met Stephanie Van Hoecke, diensthoofd leefmilieu en water stad Roeselare, is gebleken dat zij de mogelijkheid zal onderzoeken of bij dreigende wateroverlast:

- het onmiddellijk leveren of het preventief ter plaatse opslaan van 500 zandzakjes, in afwachting van de verbeteringswerken, haalbaar is

- wij onmiddellijk kunnen beschikken over een krachtige vuilwater- of ledegingspomp

Er werd ons beloofd dat er een onmiddellijke actie zal ondernomen worden om de niet goed functionerende kolken te herstellen in de Lorkenstraat en dit ter hoogte van de huisnummers 7, 13 en 16.

Momenteel maken de bevoegde diensten van stad Roeselare en de provinciale diensten een studie omtrent de wateroverlast en de gepaste maatregelen die kunnen getroffen worden. Gelet op het feit dat wij vragende partij zijn werd ons beloofd dat er begin juli zal overgegaan worden tot een plaatsbezoek met overleg.

 

donderdag 16 juni 2016

Deskundig advies

De bevindingen van de door ons aangestelde deskundigen leerde ons het volgende:

De oplossing voor de wateroverlast, knelpunt Lorkenstraat, resulteert in een combinatie van verschillende preventieve maatregelen.

In eerste instantie hebben we te maken met een bovengrondse overstroming. Om het overstromingswater tegen te houden en het laagste punt van het Groenpark te vrijwaren van wateroverlast, is een halve à één meter hoge waterkering (betonmuur/gemetselde muur) een doeltreffende oplossing. Deze waterkering zou zich situeren langs het wandelpad achter de woningen met huisnummer 7, 9, 11 en 13 van de Lorkenstraat. Aansluitend op deze waterkering is een tweede waterkering nodig die loopt vanaf het wandelpad langsheen de zijkant van de woning nummer 7 tot volledig achter de woning nummer 6 van de Lorkenstraat.

De patiotuinen van de woningen 7, 9, 11, en 13 kunnen voorzien worden van een pompput. Een kleine put in kunststof uitgerust met een vaste dompelpomp die het water, in geval van wateroverlast, naar een hoger niveau pompt.

In tweede instantie hebben we te maken met wateroverlast door overdruk op de riolering. Afvalwater stroomt terug naar toiletten, bad, vloerputjes, aansluitpunten wasmachine... enz.. De genoemde woningen in de Lorkenstraat kunnen daar gevoeliger aan zijn, daar zij vermoedelijk aangesloten zijn op een lager deel van de openbare riolering. Het plaatsen van terugslagkleppen, om te vermijden dat er water terugstroomt, is hier de aangewezen oplossing te bekijken woning per woning.

Bij een terugstuwing vanuit de riolering op de openbare weg in het laagst gelegen gedeelte van het Groenpark (Lorkenstraat), kan een krachtige ledegingspomp tijdelijk enige soelaas brengen, de aanpak van de wateroverlast van 2012 heeft dit bewezen.

Bestaat de mogelijkheid dat na de verbeteringswerken het probleem zich zal verleggen? Neen, de hoeveelheid water dat in de huizen stroomt, knelpunt Lorkenstraat, is te verwaarlozen (het stijgen van het waterniveau daardoor, is minder dan 0,0001 mm) t.o.v. de totale oppervlakte wateroverlast.

Deze combinatie van verschillende preventieve maatregelen zullen begin juli voorgelegd worden tijdens het plaatsbezoek van de dienst leefmilieu en water stad Roeselare.

 

vrijdag 17 juni 2016

Solidariteit 31/5

Op de bestuursvergadering van de vzw Groenpark Roeselare, op donderdag 16 juni, werd volgende bedenking gemaakt en voorstel gedaan:

Dinsdag 31 mei 2016, het Groenpark ontwaakt en aan de ontbijttafel: "...'t is wrjeed...meugen we windre blie zien dat us uus ogre stoat...en 't is oal voe'n twéde keer...ja moa...en ze goan da nog én...ge meugt da nie gedroomd én...'t is vo bie te skrj-imn...". 't Is marktdag... en het leven gaat verder.

Maar er is ook een donkere keerzijde. In de nacht van maandag op dinsdag zitten de bewoners van zes woningen van het Groenpark in de smurrie, sommigen zelfs tot aan hun middel, en vluchten hun huis uit. Een gezin met een kindje staat op straat. Alleenstaanden zien het even niet meer zitten. Een ouder koppel is totaal van streek. Hulpdiensten worden overstelpt met noodoproepen... er moeten keuzes gemaakt worden. Het is chaos. Deze mensen hebben nood aan onderdak, droge en warme kledij, eten en drinken, troost en goede raad. Onze buren worden van het ene op het andere moment vluchtelingen... en het leven gaat verder.

Er wordt hard gewerkt. We redden het wel! Een tas warme soep is welkom. Onze buren willen hun verhaal doen. Hulp uit onverwachte hoek is als balsem op de wonde. Tof...een tasje koffie. Bevuilde kledij vertrekt en keert gewassen en gestreken terug. Emotionele bezittingen worden noodgedwongen op een container gegooid. Een jong koppel neemt spontaan verlof en steekt de handen uit de mouwen. Deze tegenslag heeft niet alleen een grote impact op het materiële maar evenzeer op hun leven, op hun relatie. Onze buren, slachtoffers, hebben er nood aan om eens samen te zijn. Er wordt al weer eens gelachen. Het is vrijdagavond...Stad Roeselare heeft zijn uiterste best gedaan...iedereen zit op zijn tandvlees en helpende handen zijn nog steeds meer dan welkom.

In enkele woorden hoe ik het jammer genoeg, vanop de eerste rij, heb ervaren.

Verder moet ik vaststellen dat los van de dankbare individuele acties, wij als wijkwerking, geen enkel initiatief genomen hebben. Niet, omdat we niet willen, neen, gewoon omdat er geen organisatie is, geen plan.

Vandaar mijn voorstel om 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' op te stellen. Een organisatieplan waarin is aangegeven hoe in geval van onheil of dreigende onheil dient gehandeld te worden, om als wijkwerking tot een doelmatige solidariteitsactie te komen, m.a.w. moderne werken van barmhartigheid. In de hoop dat we 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' nooit zullen nodig hebben, is het niet uitgesloten dat onze wijk ooit nog getroffen wordt door nieuwe wateroverlast, een woningbrand, een gasontploffing, een storm, hevige sneeuwval of ander onheil.

De doelstelling van onze vzw Groenpark Roeselare is en blijft nog altijd het bevorderen van het leefmilieu en de samenleving in het Groenpark, met aandacht voor zowel de individuele bewoner als de groep bewoners met inzonderheid de kinderen en de bejaarden. Als bestuursleden proberen we al bijna 41 jaar, ten alle tijde en voor alles en nog wat een oplossing te vinden. Laat ons dan ook werk maken van 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' en misschien een voorbeeldproject te zijn voor andere woonwijken in Roeselare.


Het voorstel werd door de vergadering unaniem aanvaard en op woensdag 29 juni is er een brainstorming om 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' gestalte te geven.

 

zaterdag 18 juni 2016

'Solidariteit 31/5 is er voor buren' Beter een goede buur dan een verre vriend, klinkt het spreekwoord. Wat is er geruststellender dan te weten dat je bij je buren terecht kunt?De wateroverlast van 31 mei 2016 heeft ons geleerd dat het nodig is dat buren, bij onheil of dreigende onheil, klaar staan voor elkaar. De één wordt geholpen, de andere doet waar hij goed in is. Iedereen kan iets betekenen voor een ander. Alleen weet men niet altijd goed hoe zich te gedragen. De wil is er... maar de weg nog niet.Ons project 'Solidariteit 31/5 is er voor buren' moet ons de mogelijkheid bieden een solidariteit actieplan op te stellen, waar wij onmiddellijk kunnen op terugvallen bij een nieuwe wateroverlast, een woningbrand, een storm,hevige sneeuwval of ander onheil.'Solidariteit 31/5 is er voor buren', moet een project worden voor en door inwoners van het Groenpark.Onder het motto 'denk mee, adviseer, leen uit of help' doen wij een warme oproep om ons project mee te helpen creëren. > Jouw ideeën zijn welkom!

 

maandag 20 juni 2016

Riolering

Vandaag zijn door de stadsdiensten van Roeselare de herstellingswerken gestart aan de slecht functionerende kolken in de Lorkenstraat.

 

woensdag 29 juni 2016

Brainstorming 'Solidariteit 31/5 is er voor buren'

We zijn er tijdens de brainstorming in geslaagd om de basis te leggen van ons organisatieplan ‘Solidariteit 31/5 is er voor buren’. In een tweede fase zullen we een individuele bevraging doen van alle wijkbewoners, dit aan de hand van een invullijst. We hopen dit nog te kunnen realiseren voor het verlof.

Gisteren hadden we de eer de heer burgemeester Kris Declercq, de schepen bevoegd voor waterbeheer Marc Vanwalleghem en de ambtenaar bevoegd voor waterbeheer mevrouw Stephanie Van hoecke te mogen verwelkomen op onze brainstorming. De burgemeester sprak zich lovend uit en noemde het: "... een mooi initiatief vol burgerzin".

Alhoewel de problematiek omtrent de ‘Collievijverbeek’ niet op de agenda stond kregen wij een toelichting van de stand van zaken tot op heden. Wij kunnen u meegeven dat er op niveau stad en provincie heel hard gewerkt wordt naar oplossingen toe. Binnenkort wordt er een persmoment belegd waarbij we verder op de hoogte zullen gesteld worden. > Verslag brainstorming

 

vrijdag 8 juli 2016

Voor u gelezen

Stad en provincie pakken uit met extra bufferbekkens en overstromingsgebieden

ALLES OP ALLES OM ROESELARE DROOG TE HOUDEN


"...daarnaast stegen de Collievijver- en de Babilliebeek die vanuit Moorslede het stadscentrum instromen die avond 2,20 meter en de eerste werd op bepaalde plaatsen zelfs 60 meter breed. De stad wil daarom een groot overstromingsgebied in de zone Ieperstraat achter BMW-garage Dejonckheere..." (Het Nieuwsblad 8 juli 2016)

 

zaterdag 9 juli 2016

Actieplan wateroverlast

Actieplan wateroverlast

 

woensdag 13 juli 2016


Plaatsbezoek schepen Marc Vanwalleghem Aan het stadsbestuur en de beleidsmensen van Roeselare, Wonen in het Groenpark: toffe uren met je buren, rustig en overal dichtbij. Eén van de mooiste wijken van Roeselare waar onze kinderen een heerlijke jeugd kunnen hebben. Het is een must voor ons. Dit alles en nog veel meer wordt overschaduwd door de steeds herhalende wateroverlast. Bij momenten zien we het niet meer zitten. Als het regent zijn we onrustig. Onze nachtrust wordt verstoord. Wij zijn bang! Onze enige hoop is dat u zich met dubbele kracht voor ons gaat inzetten. Waarvoor oprechte en welgemeende dank, Andreas, Norma, Eliane, Marleen, Marie-Joseph, Petra, Nico, Alisia, Aransia, Joke, Takis en Aaron

Wateroverlast Groenpark - knelpunt Lorkenstraat

In 2012 kregen 4 woningen in de Lorkenstraat (7, 9, 11 en 13) 10 tot 30 cm water binnen, elders in het Groenpark werden er toen geen woningen bedreigd door de wateroverlast. In 2016 kregen 6 woningen in de Lorkenstraat (6, 7, 9, 11, 13 en 15) 10 tot 50 cm water binnen, de woningen 5 en 16 werden bedreigd door de wateroverlast. Die dreiging was ook aanwezig in de Beukenstraat, Meelbessenstraat, Platanenstraat en Cipressenstraat waar de schade beperkt bleef tot enkele ingelopen kelders en tuinhuisjes. De bevindingen van de door ons aangestelde deskundige leerde ons het volgende: De mogelijke oplossing voor de wateroverlast, knelpunt Lorkenstraat, resulteert in een combinatie van verschillende preventieve maatregelen. In eerste instantie hebben we te maken met een bovengrondse overstroming. Om het overstromingswater tegen te houden en het laagste punt van het Groenpark te vrijwaren van wateroverlast, is een halve meter hoge waterkering (betonmuur/gemetselde muur) een doeltreffende oplossing. Deze waterkering zou zich situeren langs het wandelpad achter de woningen met huisnummer 7, 9, 11 en 13 van de Lorkenstraat. Aansluitend op deze waterkering is een tweede waterkering nodig die loopt vanaf het wandelpad langsheen de zijkant van de woning nummer 7 tot volledig achter de woning nummer 6 van de Lorkenstraat. De patiotuinen van de woningen 7, 9, 11, en 13 kunnen voorzien worden van een pompput. Een kleine put in kunststof uitgerust met een vaste dompelpomp die het water, in geval van wateroverlast, naar een hoger niveau pompt. In tweede instantie kunnen we te maken hebben met wateroverlast door overdruk op de riolering. Afvalwater stroomt terug naar toiletten, bad, vloerputjes, aansluitpunten wasmachine... enz.. De genoemde woningen in de Lorkenstraat kunnen daar gevoeliger aan zijn, daar zij vermoedelijk aangesloten zijn op een lager deel van de openbare riolering. Het plaatsen van terugslagkleppen, om te vermijden dat er water terugstroomt, is hier de aangewezen oplossing te bekijken woning per woning. Bij een terugstuwing vanuit de riolering op de openbare weg in het laagst gelegen gedeelte van het Groenpark (Lorkenstraat), kan een krachtige ledegingspomp tijdelijk enige soelaas brengen, de aanpak van de wateroverlast van 2012 heeft dit bewezen. Bestaat de mogelijkheid dat na de verbeteringswerken het probleem zich zal verleggen? Neen, de hoeveelheid water dat in de huizen stroomt, knelpunt Lorkenstraat, is te verwaarlozen (het stijgen van het waterniveau daardoor, is minder dan 0,0001 mm) t.o.v. de totale oppervlakte wateroverlast. Deze combinatie van verschillende preventieve maatregelen werd op 13 juli 2016 voorgelegd tijdens het plaatsbezoek van schepen Marc Vanwalleghem bevoegd waterhuishouding, Francis Renier en Stephanie Van Hoecke diensthoofd dienst leefmilieu en water. Onze voorstellen worden in overweging genomen en een studie zal uitmaken welke doeltreffende verbeteringswerken kunnen uitgevoerd worden op korte- (2016) en op middellange (2017) termijn. Uit het overleg van 15 juni 2016 met Stephanie Van Hoecke, diensthoofd leefmilieu en water stad Roeselare, is toen gebleken dat zij de mogelijkheid zou onderzoeken of bij dreigende wateroverlast: - het onmiddellijk leveren of het preventief ter plaatse opslaan van 500 zandzakjes, in afwachting van de verbeteringswerken, haalbaar is -Ter info: Zandzakjes in zwarte polypropyleen hebben een lange levensduur en zijn voor vele jaren weerbestendig (zon en water). - wij onmiddellijk kunnen beschikken over een krachtige vuilwater- of ledegingspomp Wij hebben haar gevraagd naar de stand van zaken.

 

donderdag 28 juli 2016


Aanpak wateroverlast

Uitnodiging stad Roeselare

Vanuit de dienst gebiedsgerichte werking zijn we aan het kijken hoe we in de toekomst naar een meer een gebiedsgerichte aanpak van de wateroverlast kunnen evolueren. We willen jullie ervaring en aanpak zeker mee in kaart brengen. Jullie kunnen dienen als voorbeeld naar andere wijken. Misschien is het een goed idee om na de zomervakantie eens samen te zitten met een aantal mensen en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

dinsdag 2 augustus 2016


Perstekst actieplan wateroverlast mei 2016


Op 2 augustus werd ons de beloofde perstekst van het actieplan naar aanleiding van de wateroverlast van mei 2016 toegestuurd. 07 juli 2016 – Stadhuis Roeselare – 15.30 u. Na de wateroverlast van 30 en 31 mei 2016 hebben de Stad Roeselare en de Provincie West-Vlaanderen de handen in elkaar geslagen om tot een actieplan tegen wateroverlast te komen. Dat actieplan zal van beide besturen inspanningen vragen. Inspanningen, die zowel de stad als de provincie voluit willen nemen. Neerslag van maandag 30 mei 2016 De hoogste waarde werd waargenomen in Roeselare met 93,5 mm op 24 uur tijd, een neerslaghoeveelheid die doorgaans op anderhalve maand genoteerd wordt. Sinds de opening van het station in 1951 werd deze waarde slechts eenmaal overschreden, namelijk op 3 juli 2005 met 112,8 mm. Het zou volgens sommigen zelfs gaan over een situatie die maar een keer om de 150 jaar voorkomt. Op 30 & 31 mei resulteerde dat in wateroverlast, doordat enerzijds de bestaande riolering de vele neerslag niet kon verwerken en anderzijds de waterlopen de grote hoeveelheid water niet tijdig konden afvoeren. Algemene visie en aanpak De Stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen besloten na de wateroverlast om zo snel mogelijk met een actieplan te komen om dergelijke rampen in de toekomst te kunnen voorkomen. De algemene visie bestaat erin om het water buiten de R32 – N36 en het centrum zoveel mogelijk af te remmen. Het water binnen de R32 – N36 en het centrum moet zo snel mogelijk afgevoerd worden. Daarbij speelt het Kanaal Roeselare – Ooigem een cruciale rol. In de aanpak van de wateroverlast, werden oplossingen gezocht voor deze beken: 1. Krommebeek, Kapellebeek & Haagdoornbeek 2: Onledebeek & Liebeek 3: Sint-Amandsbeek 4: Mandel 5: Collievijverbeek & Babilliebeek 6: Babilliebeek, Aapbeek & Wulfholbeek 7: Sint-Godelievebeek & Vlietputbeek 8: Regenbeek & Kazandbeek De oplossingen variëren van vergroten bufferbekkens, aanpassen riolen, extra groenonderhoud, en aanpassen overstorten; tot aanleggen van wadi’s, aanleggen gescheiden riolering, stuwen, aanleggen bypasses en plaatsen pompen. Voor een aantal van die werken zijn bijkomende, noodzakelijke studies nodig, vooraleer tot uitvoering kan overgegaan worden. In 2016 worden al een aantal van die acties uitgevoerd; de rest is gepland voor 2017, 2018 en later. Informatie en overleg met de bevolking In de loop van het najaar organiseren de stad en de provincie nog informatiesessies voor de bewoners over de acties die op stapel staan. Contact: Stad Roeselare – schepen Marc Vanwalleghem – 0474 44 75 05

Provincie West-Vlaanderen – gedeputeerde Bart Naeyaert – 0497 05 18 56

 

dinsdag 9 augustus2016


Reinigen gescheiden rioolstelsel Op dinsdag 9 augustus werd het gescheiden rioolstelsel in de Lorkenstraat gereinigd. Dit gebeurde als algemeen onderhoud van de riolen.

 

maandag 10 oktober 2016


Ontevredenheid over onderhandelingen met stad Roeselare


Naar aanleiding van het overleg over de gebiedsgerichte aanpak van de wateroverlast, hebben wij in naam van de bewoners van het Groenpark in het algemeen en de getroffen gezinnen in het bijzonder, onze ontevredenheid geuit over de resultaten van onze onderhandelingen met stad Roeselare.

Nu, meer dan vier maanden na de ramp zijn de herstellingen in de zes getroffen woningen nog volop aan de gang. Eén van de woningen is nog altijd niet bewoonbaar.


Onze vraag van 15 juni 2016

Om een eerste weerstand te bieden aan het wassende water en de woningen in de Lorkenstraat geen derde maal te laten overstromen, hebben we minstens een 500-tal zandzakjes van doen, een krachtige pomp en een intacte riolering.

- in hoeverre is een onmiddellijke 'actie zandzak' bij onheil of dreigend onheil haalbaar?

- bestaat de mogelijkheid om ter plaatse een voorraad zandzakjes aan te leggen tot na de verbeteringswerken?

Ter info: Zandzakjes in zwarte polypropyleen hebben een lange levensduur en zijn voor vele jaren weerbestendig (zon en water)

- kunnen wij bij ernstige dreiging beschikken over een krachtige vuilwater- of ledegingspomp (brandweer)? Bij de overstroming van 2012 werd het water in een mum van tijd weggepompt.

Het overleg met Stephanie Van Hoecke, diensthoofd leefmilieu en water stad Roeselare, leerde ons dat zij de mogelijkheid zou onderzoeken of bij dreigende wateroverlast:

- het onmiddellijk leveren of het preventief ter plaatse opslaan van 500 zandzakjes, in afwachting van de verbeteringswerken, haalbaar is

- wij onmiddellijk kunnen beschikken over een krachtige vuilwater- of ledigingspomp


Onze vraag van 29 juni 2016

Gelet op het feit dat wij nog geen doeltreffend antwoord gekregen hebben op onze vraag werd deze problematiek opnieuw in vraag gesteld naar aanleiding van onze brainstorming 'Solidariteit 31/5 is er voor buren'


Onze vraag van 13 juli 2016

Gelet op het feit dat wij nog altijd geen doeltreffend antwoord gekregen hebben op onze vraag werd deze, toch dringende problematiek, opnieuw in vraag gesteld naar aanleiding van het plaatsbezoek van schepen Marc Vanwalleghem.Onze vraag van 10 oktober 2016


Graag een spoedig doeltreffend antwoord i.v.m.:


- Het onmiddellijk leveren of het preventief ter plaatse opslaan van 500 zandzakjes, in afwachting van de verbeteringswerken

- Kunnen wij bij ernstige dreiging beschikken over een krachtige vuilwater- of ledegingspomp


- Een combinatievoorstel van verschillende preventieve maatregelen werd op 13 juli 2016 voorgelegd tijdens het plaatsbezoek van schepen Marc Vanwalleghem bevoegd waterhuishouding, ingenieur Francis Renier en Stephanie Van Hoecke diensthoofd dienst leefmilieu en water. Onze voorstellen, aangebracht door een door ons aangestelde deskundige, werden in overweging genomen en zouden mede het voorwerp uitmaken van een studie over welke doeltreffende verbeteringswerken kunnen uitgevoerd worden op korte termijn 2016 en op middellange termijn 2017.

Tot op heden hebben wij hierover nog geen enkel signaal ontvangen.


- Naar aanleiding van hetzelfde plaatsbezoek van schepen Marc Vanwalleghem werd ons beloofd dat men ons in de loop van de maand september 2016 zou uitnodigen om ons en de slachtoffers te informeren over de acties die op stapel staan. Komt er nog een informatiesessie voor het Groenpark?Besluit


Onze doelstelling: 'Het bevorderen van het leefmilieu en de samenleving in het Groenpark, met aandacht voor zowel de individuele bewoner als de groep bewoners met inzonderheid de kinderen en de bejaarden.'


Mede daarom proberen we met de vzw Groenpark Roeselare de belangen van de inwoners van de wijk te behartigen en vormen zo een belangrijke schakel tussen de bewoners en het stadsbestuur. Via rechtstreekse contacten met de wijkagent en de bevoegde instanties op het stadhuis proberen we zo ook te zorgen voor een snellere aanpak van eventuele problemen, zowel infrastructurele, sociale als familiale.

Omdat onze Groenparkers belangrijk zijn hebben wij nood aan een adequate informatiedoorstroming en die werd, volgens ons, de laatste maanden ietwat verwaarloosd.From stad Roeselare


Stephanie Van Hoecke - Diensthoofd dienst Projecten Leefmilieu en Water laat ons weten dat:

- zij druk bezig zijn met het uitwerken van een aantal voorstellen voor o.a. onze wijk, waarbij ze zoeken naar de meest rendabele oplossingen die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden

- er 3 bewonersvergaderingen gepland zijn voor eind oktober begin november 2016, waarop iedereen zal uitgenodigd worden

- zij ons sowieso op de hoogte zullen houden van de verdere acties

- wij met onze vragen hieromtrent altijd terecht kunnen bij hun diensten.Aanpak wateroverlast

Uitnodiging stad Roeselare


Door de dienst gebiedsgerichte werking werden wij uitgenodigd voor overleg. Zij zijn aan het kijken hoe ze in de toekomst naar een meer gebiedsgerichte aanpak van de wateroverlast kunnen evolueren. Ze willen onze ervaring en aanpak mee in kaart brengen. Naar hun bescheiden mening zouden wij kunnen dienen als voorbeeld voor andere wijken.

Tijdens het overleg hebben wij uitvoerig uitleg gegeven over 'Solidariteit 31/5 is er voor buren', ons solidariteitsplan waar wij onmiddellijk kunnen op terugvallen bij een nieuwe wateroverlast, een woningbrand, een storm, een gasontploffing, hevige sneeuwval of ander onheil.

 

vrijdag 14 oktober 2016


Actieplan wateroverlast


Informatie en overleg met de bevolking


De Stad en de Provincie nodigen jullie vriendelijk uit om samen met hen het actieplan over de wateroverlast te bespreken. Kan je omwille van bepaalde redenen niet aanwezig zijn op de voor jouw stroomgebied voorgestelde infoavond, kan je gerust aansluiten op één van de andere info-avonden:


Op dinsdag 25 oktober om 19 uur in de oranje zaal site Kerelsplein, Acasiastraat 6, voor het stroomgebied Mandel, Collievijverbeek, Babilliebeek en Sint-Amandsbeek (centrum en west Roeselare - GROENPARK)


Op woensdag 9 november om 19 uur in de kantine van Dosko Beveren, Izegemseaardeweg 38, voor het stroomgebied Krommebeek, Onledebeek, Liebeek, Kapellebeek, Haagdoornbeek (Beveren)


Op donderdag 10 november om 19 uur in het parochiaalcentrum Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1, voor het stroomgebied van de Regenbeek, Kazandbeek, Babilliebeek, Sint-Godelievebeek, Aapbeek, Wulfhoekbeek, Vlietputbeek (Rumbeke - Oekene - Beitem)

 

dinsdag 25 oktober 2016


Masterplan water - Hoop doet leven!


Stad Roeselare en de Provincie hebben hun huiswerk gemaakt en krijgen behoorlijk wat punten van het Groenpark. Tijdens de voorstelling van het 'masterplan water' is duidelijk gebleken dat men de uitdaging aangaat om er voor te zorgen dat de schade ten gevolge van de afgelopen wateroverlast in de toekomst niet meer op dergelijke manier kan voorkomen. Onze burgemeester Kris Declercq was met zijn zinspeling: "Ik kan de regen niet doen stoppen" heel duidelijk, een reële dreiging blijft bestaan.


Voor wat betreft het Groenpark op korte termijn:

- zijn de rioleringswerken reeds gestart

- komt er een container met zandzakjes om een eerste weerstand te bieden aan het wassende water en de woningen geen derde maal te laten overstromen

- zullen er dompelpompen ter beschikking staan bij DIPOD in de Hoogleedsesteenweg

- wordt er een 'wadi' (bufferings- en infiltratievoorziening) aangelegd op de groenzone Meelbessenstraat


- worden er langs de loop van de Collievijverbeek, in het Groenpark, op drie verschillende plaatsen terugslagkleppen geïnstalleerd

- mogen wij rekenen op een adequate informatiedoorstroming

- mag iedereen te allen tijde zijn vragen richten aan od@roeselare.be


Verder heeft men ons beloofd dat het grote bufferbekken Iepersestraat

(een gecontroleerd overstromingsgebied) er komt, maar niet tegen wanneer.


Voor wat betreft groot Roeselare:

- komen er tal van aanpassingen aan bufferbekkens, overstromingsgebieden en waterlopen

- worden er verschillende haalbaarheidsstudies gedaan

- zullen er bijkomende niveaumeters geplaatst worden

- krijgt het waterbeleidsteam versterking


De overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni werd als algemene ramp erkend. Alle getroffenen komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Alleen is het nog wachten op de publicatie van het besluit in het Staatsblad om een dossier in te dienen. Ook hier biedt Stad Roeselare ondersteuning bij het opstellen van uw dossier.Hoe je woning beschermen?


Overstromingen en wateroverlast zijn van alle tijden en kunnen we niet altijd vermijden. Maar met preventieve maatregelen kan je wel de impact van overstromingen en schade aan je gebouw verminderen.

https://www.vmm.be/water/overstromingen/hoe-je-woning-beschermen

 

vrijdag 4 november 2016


Rampenfonds


Wanneer er zich op grondgebied Roeselare een natuurramp voordoet (overstroming, overvloedige regenval, storm, ...) en deze wordt door de overheid erkend als ramp, dan kan je beroep doen op het rampenfonds om een deel van je schade te vergoeden.

De overvloedige regenval van 30 en 31 mei 2016 werd ondertussen officieel erkend als ramp. Daardoor kan je nu een aanvraag indienen om eventueel een financiële tegemoetkoming te krijgen. > lees meer

 

maandag 7 november 2016


Voorstellen tegen wateroverlast

Uitnodiging stad Roeselare


Stad Roeselare nodigt ons uit om eens samen te zitten en de voorstellen m.b.t. de ingrepen tegen wateroverlast in het Groenpark te overlopen.

We hebben een afspraak geregeld voor vrijdag 25 november.

 

dinsdag 8 november 2016


Wat zijn uw vragen of opmerkingen over het

Actieplan Wateroverlast'


Voor opmerkingen, suggesties en vragen over het 'Masterplan Water' kan u altijd een berichtje sturen naar: thierry.bouckenooghe@telenet.be

Het is de bedoeling deze te bundelen en voor te leggen tijdens het overleg met Stad Roeselare op 25 november.

 

vrijdag 11 november 2016


Groenpark bewonersbevraging


Met onze vraag naar opmerkingen en suggesties over het ‘Masterplan Water’ en de impact daarvan op onze directe omgeving, willen we een open, persoonlijk en direct dialoog bevorderen tussen onze wijkbewoners en Stad Roeselare.


Onze vraagstelling dient verder ook om signalen uit de wijk op te vangen en hierover informatie te leveren. Wij moedigen onze Groenparkers aan om hun vragen en bezorgdheden te blijven uiten en hopen de dialoog met Stad Roeselare nog lange tijd te kunnen voortzetten.


Opmerkingen, suggesties en vragen ‘Masterplan Water’


Riolering

De bewoners van het Groenpark zijn positief over de directe aanpak van de herstellingswerken aan de slecht functionerende kolken en de reiniging van het gescheiden rioolstelsel door Stad Roeselare.


Zandzakjes

Zij zijn vragende partij voor het ter plaatse stockeren van een grote hoeveelheid zandzakjes, om in een noodsituatie een onmiddellijke weerstand te kunnen bieden aan het wassende water en de woningen voor geen derde maal te laten overstromen. In steun, voor de eventuele bedreigde woningen, treedt hier ons ‘Groenpark Solidariteitsplan’ onmiddellijk in werking door het preventief deskundig stapelen van de zandzakjes, een techniek die ons zou aangeleerd worden.


Dompelpompen

Wat betreft het aanbieden van dompelpompen in geval van nood, door Stad Roeselare, is er een positieve verdeeldheid. Men wil absoluut voorbereid zijn en zekerheid..., m.a.w. men wil dompelpompen voorzien in eigen beheer.

De wijkwerking op zich zal in functie van haar solidariteitsplan bij het uitvallen van de elektriciteit in de getroffen woningen, instaan voor de coördinatie van het leveren van elektriciteit voor de dompelpompen. Verder is het zo dat wij via ons solidaritetsplan kunnen beschikken over 15 dompelpompen van bewoners van het Groenpark.


Wadi - Meelbessenstraat

Water infiltreren? Zeker proberen... maar in ons geval niet de meest doeltreffende oplossing!

Een wadi is een infiltratiesysteem voor afvoer en opvang van hemelwater en niet van overstromingswater!

De vooropgestelde plaats, Meelbessenstraat, voor de ‘wadi’ (infiltratievoorziening) als oplossing voor de wateroverlast, lijkt ons veel te klein in ruimte. Temeer, een wadi moet voorzien worden van een overloop die het overtollige water tijdens een periode van hevige regenval afvoert naar, in ons geval, de Collievijverbeek. Maar het is juist die Collievijverbeek die de oorzaak is van de wateroverlast. Het overstromingswater dat in de wadi komt, kan nergens heen en de wadi zorgt misschien een héél, héél!... korte periode voor soelaas om de woningen niet te laten overstromen.

Daarom vragen wij met aandrang, een heel serieuze en efficiënte waterkering aan de meest bedreigde woningen in het Groenpark. Woningen die reeds twee maal, in het ergste geval tot een halve meter, water binnenkregen. Straks is het zes maanden geleden dat onze buren getroffen werden door wateroverlast. Tot op heden zijn de herstellingswerken in hun woningen nog volop bezig. Hun leven is aanzienlijk veranderd na de wateroverlast. Als het regent, kunnen ze niet meer slapen. Men staat op om te kijken hoe het gesteld is met onze ‘mooie’, maar ‘ontembare‘ Collievijerbeek. Bijna zes maanden na de wateroverlast zit de schrik er nog goed in. Zij hebben er nood aan dat ze daadwerkelijk en liefst op een zo kort mogelijke termijn iets zien gebeuren. Waar wacht men op?


Terugslagkleppen collector Lorkenstraat

De bewoners vragen wat meer uitleg over de drie terugslagkleppen die in het Groenpark zullen geïnstalleerd worden. Welk effect zal dit hebben op het totaalplaatje wateroverlast?


GOG Iepersestraat (Collievijverbeek)

De zoektocht naar de gronden is opgestart en de uitvoering ervan is voorzien voor 2018 - 2019, afhankelijk van de snelheid van de verwerving van de nodige gronden. Kunnen wij, zoals ons werd beloofd, rekenen op een periodieke adequate informatiedoorstroming over de stand van zaken van dit heel belangrijk project?


Preventief verwittigen

Kan er werk gemaakt worden van een voorspellings- en waarschuwingssysteem?


Ingekokerde beek

Waarom niet de beek inkokeren? Geen reukhinder meer en een prachtig wandel- en fietspad in de plaats.

Een ingekokerde beek kan bij hevig regenweer lang niet zoveel water afvoeren, wat nog rapper wateroverlast met zich zou meebrengen. (n.v.d. wijkwerking)


Mijn woning

Ligt mijn woning nu in een gevarenzone?

Informatie over een perceel opzoeken, downloaden en afdrukken

Wilt u weten in wat voor een gebied een bepaald stuk grond ligt?

Of hebt u een document nodig omdat u een grond of een pand wilt verkopen of verhuren? U bent immers verplicht de kandidaat kopers of -huurders te informeren als het pand of de grond in overstromingsgevoelig gebied of een afgebakend overstromingsgebied ligt.

Via het Geoloket Watertoets kunt u een kaart raadplegen waarop alle soorten gebieden staan:

  • de overstromingsgevoelige gebieden (‘effectief’, ‘mogelijk’ en ‘niet-overstromingsgevoelig’) en de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones

  • de risicozones voor overstromingen

U kunt er informatie over een bepaald perceel zelf opzoeken, downloaden en afdrukken.

Ga naar Geoloket Watertoets op http://www.waterinfo.be/geoloket

Tik in de balk bovenaan naam van de gemeente in. Voeg ook straat en nummer in (of zoom in).

Klik onder ’Kaarten tools‘ op de knop met het zwarte huisje ('Informatieplicht’)

Klik op ‘Perceelselectie’ en klik op de kaart op het perceel. Het geselecteerde perceel is nu geel ingekleurd. Rechts van de kaart verschijnt de informatie.

Klik op ‘Afdruk watertoets’. U kunt vervolgens het watertoets-rapport downloaden (document over de overstromingsgevoeligheid en de afgebakende overstromingsgebieden).

Klik op ‘Afdruk risicozones’. U kunt vervolgens het risico-rapport downloaden (document over de risicozones).Voor u gelezen


Actieplan Wateroverlast - Centrum en Noordwesten van de stad

Stroomgebied van Sint-Amandsbeek - Mandel - Collievijver- en Babillebeek

https://www.roeselare.be/sites/default/files/bijlage/actieplan%20wateroverlast_centrum%20-%20noordwesten%20stad.pdf

 

vrijdag 18 november 2016


Groenpark solidariteitsplan wordt afgekondigd


Door de aanhoudende regen wordt ons solidariteitsplan afgekondigd.

Om 13.30 u starten wij met de bouw van een dam met zandzakjes t.h.v. de Lorkenstraat.

Helpende handen meer dan welkom.


Het solidariteitsplan blijft afgekondigd tot maandag 21 november 08.00 uur en voorziet, tijdens die periode voor het Groenpark, een permanentie die je dag & nacht mag opbellen bij ernstige dreiging wateroverlast of daarmee gepaard gaande situaties. Wij staan klaar om te helpen waar nodig. Voor een vlot verloop gelieve uw vragen te richten aan de coördinatie.


Permanentie coördinatie:

Van vrijdag 18 november 20.00 u tot zaterdag 19 november 20.00 u Thierry Bouckenooghe / Lorkenstraat 20 - 051/20 54 77 of 0486/89 64 59

Van zaterdag 19 november 20.00 u tot zondag 20 november 20.00 u Guido D’hondt / Platanenstraat 20 - 051/21 09 85 of 0473/32 51 75

Van zondag 20 november 20.00 u tot maandag 21 november 08.00 u Thierry Bouckenooghe / Lorkenstraat 20 - 051/20 54 77 of 0486/89 64 59


Bewoners van het Groenpark die tijdens het week-end, ingeval van ernstige dreiging wateroverlast, beschikbaar zijn en desgevallend een handje willen toesteken kunnen zich via mail aanmelden: thierry.bouckenooghe@telenet.be


 

zondag 20 november 2016


Solidariteitsplan Groenpark Roeselare vzw

Evaluatie ‘Operatie Zandzak’ 18 november 2016


De ‘Operatie Zandzak’ heeft ons geleerd waar, welke hoeveelheid en welke tijd we van doen hebben om de meest kwetsbare zones in het Groenpark, met verenigde krachten, te beschermen tegen de dreigende wateroverlast. Hierna de zones in functie van hoogdringendheid:


Zone 1:

Meelbessenstraat (feestweide) achterkant woning nummer 6 en zijkant woning nummer 7 van de Lorkenstraat - 6 containers -

Wandelpad t.h.v. de achterkant woningen nummer 7, 9, 11, 13 van de Lorkenstraat en de zijkant woning nummer 10 van de Platanenstraat - 10 containers -

Voorkant woning nummer 6 Lorkenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 7 Lorkenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 9 Lorkenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 11 Lorkenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 13 Lorkenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 15 Lorkenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 10 Platanenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 3 Beukenstraat - 1 container -


Zone 2:

Einde Elzenstraat t.h.v. het wandelpad - 3 containers -


Zone 3:

Voorkant woning nummer 30 Cipressenstraat - 1 container

Voorkant woning nummer 28 Cipressenstraat - 1 container

Voorkant woning nummer 26 Cipressenstraat - 1 container

Voorkant woning nummer 22 Cipressenstraat - 1 container

Voorkant woning nummer 20 Cipressenstraat - 1 container

Voorkant woning nummer 17 Cipressenstraat - 1 container

Voorkant woning nummer 18 Cipressenstraat - 1 container


Zone 4:

Voorkant woning nummer 2 Beukenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 3 Beukenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 4 Beukenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 5 Beukenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 6 Beukenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 7 Beukenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 8 Meelbessenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 7 Meelbessenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 6 Meelbessenstraat - 1 container -

Voorkant woning nummer 5 Meelbessenstraat - 1 container -


Totaal: - 44 minicontainers -


Tijd:

Met verenigde krachten (30 personen) hebben we een drietal uur van doen om de klus te klaren, rekening houdende dat de containers min of meer ter plaatse geleverd worden door Stad Roeselare.

 

donderdag 25 november 2016


Wanneer een occasionele dreiging een constante wordt...


Wanneer een occasionele dreiging een constante wordt, dan schuilt het gevaar dat het voor sommige mensen plots, een overstroming te veel zal zijn. Voor wie voortdurend met angst leeft is het alledaagse leven heel wat moeilijker dan voor anderen. Met onze voorstellen willen we, naast het tonen van begrip en het bieden van ondersteuning, een dergelijke situatie ten alle koste vermijden.

Wij hebben het voorrecht om in het Groenpark te wonen, waar een prachtige groep mensen klaar staan voor elkaar. Bij het afkondigen van het solidariteitsplan komen onmiddellijk, ongeacht hun leeftijd, een dertigtal wijkbewoners in actie. Maar wij hebben het vermoeden dat wij het niet zullen kunnen blijven waarmaken, om iedereen telkens opnieuw met zandzakjes te laten zeulen, wanneer er een voor de hand liggende permanente oplossing bestaat.


De stad bundelt haar krachten om Roeselare de gezelligste kerstperiode ooit te bezorgen. Onze hoop is dat de stad zich met dubbele kracht gaat inzetten om ook de, door wateroverlast bedreigde Groenparkers, de gezelligste kerstperiode ooit te bezorgen. Zij hebben er nood aan dat ze daadwerkelijk en liefst nog voor kerst iets zien gebeuren, zoals ons werd beloofd.

Hierbij de notulen van ons overleg met stad Roeselare van 25 november 2016.

 

maandag 28 november 2016


Tips en advies bouw van een zandzak waterkering


Op vrijdag 18 november 2016 werd voor de eerste maal ons solidariteitsplan afgekondigd naar aanleiding van de dreiging wateroverlast, geen oefening maar onmiddellijk realiteit. We mogen onze actie als geslaagd beschouwen en vooral, we hebben er allemaal veel uit geleerd. Vandaar onze tips en advies bij het bouwen van een zandzak waterkering.

 

zondag 4 december 2016


Tekst en uitleg...


Bij het halen van een frisse neus en met een deugddoend winterzonnetje in het gelaat werd tekst en uitleg gegeven over de eventuele oplossing wateroverlast knelpunt Lorkenstraat. Oplossing zoals besproken tijdens ons overleg met stad Roeselare en het daaropvolgend plaatsbezoek. Er werden geen bezwaren geopperd tegen het voorstel. De bewoners vragen om met 'bekwame spoed' de werken te laten vorderen. Hun woningen zijn momenteel bijna hersteld en ze willen het niet gedroomd hebben dat een nieuwe overstroming terug alles zou vernietigen.

 

woensdag 14 december 2016


Persmoment stad Roeselare - Groenpark Roeselare vzw - 14 december om 16.15 u.


Dit mag niet meer gebeuren,

we moeten er samen iets aan doen.


Ons streefdoel in dit verhaal is om als wijkwerking positief in ‘de picture’ te blijven door o.a. onze inbreng, ons solidariteitsplan en vooral door het tonen van begrip en het bieden van ondersteuning aan de slachtoffers.

We stelden na de overstroming vast dat de slachtoffers, onze buren, overmand waren door woede, stress, emoties, angst en vermoeidheid. Allemaal zaken die hen in de weg stonden voor een gezonde dialoog. Vandaar ons voorstel om hun spreekbuis te zijn. Enerzijds brachten wij de verzuchtingen van de slachtoffers en onze voorstellen over aan stad Roeselare en anderzijds informeerden wij de slachtoffers over de vele inspanningen die stad Roeselare deed om nieuwe overlast te voorkomen bij hevige regenval.

Positieve kritikasters vergeleken ons verhaal wel eens met het absurd toneelstuk ‘Wachten op Godot’, maar dan met de stad Roeselare en het Groenpark in de hoofdrollen en de waterkering in de rol van Godot. Niets is minder waar! De ‘Waterkering Groenpark’ wordt een feit en zal het risico op overstromingen sterk verminderen. Nu maar hopen dat ze met de bouw ervan, de eerstvolgende hevige regenval voor zijn.


Bruisend Groenpark Roeselare – Wijkwerking met een boodschap

 

donderdag 15 december 2016


Voor u gelezen...

"We zijn dankbaar dat we op zo'n korte termijn gehoor krijgen" ...


... "De bewoners van de Groenparkwijk hebben de handen in elkaar geslagen om op het fietspad naast de Collievijverbeek een dijk te bouwen met de zandzakjes die de stad ter beschikking heeft gesteld," vertelt Thierry Bouckenooghe, straatverantwoordelijke van de Lorkenstraat. "De inzet van deze en andere wijken was groot en verdient daarom onze oprechte waardering," aldus burgemeester Kris Declercq. "De wijkcomités, straat- en buurtverantwoordelijken vormen een waardevol netwerk waarlangs we bij wateroverlast of een andere bedreiging snel informatie kunnen verspreiden en bewoners kunnen mobiliseren."


"Positieve kritikasters vergeleken ons verhaal wel eens met het absurd toneelstuk 'Wachten op Godot', maar dan met de stad Roeselare en het Groenpark in de hoofdrollen en de waterkering in de rol van Godot. Niets is minder waar! De waterkering is een feit en zal het risico op overstromingen verminderen. Nu maar hopen dat ze met de bouw ervan, de eerstvolgende hevige regenval voor zijn." aldus Thierry Bouckenooghe


"Een geruststellend kerstcadeau", noemt schepen van Waterbeheersing Marc Vanwalleghem het ...

> lees meer

Stad en wijk Groenpark werken samen aan waterbeheersing

in de wijk

Enkele weken geleden kondigde het stadsbestuur tal van waterbeheersingsmaatregelen aan, zoals het uitbreiden van bestaande bufferbekkens en het aanleggen van nieuwe. Intussen zijn al enkele van die infrastructuurwerken opgestart. Minstens even belangrijk is wat niet altijd zichtbaar is: de inzet van wijken, hulpdiensten en andere. Zoals de vele inspanningen die zij leverden om bij de hevige herfststorm van eind november nieuwe wateroverlast af te wenden.


> lees meer

 

donderdag 25 januari 2017


Vraag aan stad Roeselare


Onze bestuursvergadering gaat door op 9 februari. Wij verwachten heel wat vragen omtrent de nog niet gestarte infrastructuurwerken door stad Roeselare i.v.m. de waterbeheersing in de wijk. Zou het enigszins mogelijk zijn om ons een beknopte situatieschets te bezorgen over de startdatums van deze waterbeheersingsmaatregelen.

Laat ons in de toekomst samen verder streven naar een effectieve communicatie als basis voor onze goede samenwerking.


Antwoord stad Roeselare

Burgemeester Kris Declercq laat weten dat zijn diensten ons graag nader zullen inlichten over de precieze timing.

 

woensdag 1 februari 2017

Aanvang bouw waterkeringsmuur

 

vrijdag 3 februari 2017

De werken vorderen goed

 

maandag 6 februari 2017


Schrijven stad Roeselare


Beste bewoner, beste handelaar


In navolging van verschillende maatregelen die eerder tegen mogelijke wateroverlast in jullie wijk werden genomen, worden op dit ogenblik een aantal aanpassingen uitgevoerd aan de riolering van het Groenpark. In deze brief geven we graag een korte stand van zaken mee, en lichten we ook even de planning voor de komende weken toe.


> lees meer

 

donderdag 23 februari 2017


Stand van zaken waterbeheersingswerken


Francis Renier departement Projecten Openbaar Domein stad Roeselare laat ons het volgende weten:


- de aannemer van de keermuur zal ten laatste tegen maandagavond 27/2 de opkuis verrichten op de werf

- recent werden vier terugslagkleppen geplaatst op de overstorten van de riolering naar de Collievijverbeek (Beukenstraat één, Platanenstraat één en twee in de omgeving van de Cipressenstraat), een vijfde terugslagklep moet nog geplaatst worden in de omgeving van Botanica Wood

- de technische diensten van stad Roeselare ontwerpen momenteel zelf de schotten die zullen kunnen geplaatst worden in de drie openingen van de keermuur

- het wandelpad zal een nieuwe bestrating krijgen tussen april en oktober van dit jaar

 

maandag 15 mei 2017

Waterschotten moeten Groenpark droog houden

In de woonwijk Groenpark in Roeselare zou wateroverlast voortaan voorgoed verleden tijd moeten zijn.


Vandaag stelde de stad de nieuwe waterschotten voor aan het wijkcomité. Met die waterschotten kan het wijkcomité de keermuur nu afsluiten zodat de straten niet meer kunnen overstromen zoals vorig jaar nog het geval was. Eind mei stond alles er blank.


"Het komt erop neer dat wij als wijkwerking het heft in handen genomen hebben en in onderhandelingen zijn gegaan met stad Roeselare om een oplossing te vinden voor de mensen die al tot de drie keer toe water binnen kregen in huis. De waterschotten worden dus geplaatst op het ogenblik dat we bericht krijgen dat we gaan te maken krijgen met grote wateroverlast", zegt Thierry Bouckenooghe, bestuurder van vzw Groenpark.


De stad maakte het systeem van een halve meter hoog volledig zelf. Er zijn ook nog plannen op andere plekken in de stad. Schepen Marc Vanwalleghem: "Het is zo dat we een wateractieplan opgemaakt hebben. Dit werk is in uitvoering gekomen".

 

woensdag 31 mei 2017

31/5 - Waterbeheersing 1 jaar later

Onze roep om zonder verder uitstel met fundamentele oplossingen te komen voor de frequenter voorkomende wateroverlast in het Groenpark, krijgt op korte termijn gehoor. Met het ‘masterplan water’ blijkt duidelijk dat stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen de uitdaging aangaan om er voor te zorgen, dat de schade ten gevolge van de wateroverlast in de toekomst niet meer op dergelijke manier kan voorkomen.


Onmiddellijk worden snel uitvoerbare maatregelen genomen: herstellingswerken aan slecht functionerende kolken (rioolputjes) en reiniging van het gescheiden rioolstelsel.


Aangekondigde waterbeheersingsmaatregelen komen in een stroomversnelling na de herfststorm die eind november de stad teisterde:

* ‘Operatie zandzak’, item ‘Solidariteit 31/5’; in samenspraak met stad zal een container met zandzakjes geplaatst worden in het Groenpark.

* bouw van een 160 meter lange waterkeringsmuur langsheen het wandelpad tussen de Beuken- en Platanenstraat. * het ter beschikking stellen van dompelpompen door stad en door buren, item ‘Solidariteit 31/5’. * project ‘wadi’ (infiltratiesysteem voor afvoer en opvang van hemelwater) Meelbessenstraat staat op onze vraag op on hold, de bouw van de keermuur lijkt ons na studie een betere oplossing. * het plaatsen van terugslagkleppen op de overstorten van de riolering naar de Collievijverbeek; Beukenstraat één, Platanenstraat één en Cipressenstraat twee. Deze terugslagkleppen voorkomen dat de beek niet naar de riolering kan stromen bij wateroverlast.

* het plaatsen van een knijpleiding op de riolering in de Beuken-, Meelbessen- en Lorkenstraat. Een knijpleiding is een buis met kleine diameter die zorgt voor een vertraagde afvoer van de riolering met als rechtstreeks gevolg dat de bestaande rioleringen gebruikt zullen worden als bufferzone. * GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) Iepersestraat; de zoektocht naar gronden is opgestart en de uitvoering is voorzien voor 2018 – 2019, afhankelijk van de snelheid van de verwerving van de nodige gronden

* een studie is lopende naar de capaciteit van de pompkamer in de Platanenstraat, indien nodig zal een zwaardere pomp geplaatst worden.

* het wandelpad langs de beek zal een nieuwe bestrating krijgen tussen april en oktober van dit jaar.


Met de folder ‘Ruimte voor jou’ geeft stad Roeselare een sterk signaal te streven naar een effectieve communicatie als basis van een goede samenwerking.


Bij deze willen wij in naam van alle Groenparkers onze tevredenheid uitdrukken over de manier van aanpak door onze lokale en provinciale beleidsmensen en loven wij de constructieve samenwerking met hun diensten.

 

woensdag 5 juni 2017

Locatie vaste container met zandzakjes in jouw buurt

Vandaag werd door stad Roeselare in de Lorkenstraat, voor de struiken in het doodlopende links deel, een vaste containers met zandzakjes geplaatst. Wanneer er overlast dreigt, komt de verantwoordelijke stadsmedewerker deze container openen en kunnen de bewoners van de Beuken-, Meelbessen- Lorken- en Platanenstraat de nodige zandzakjes ophalen.

Als er door omstandigheden geen zandzakjes meer beschikbaar zijn in deze vaste container, kan je bellen naar het nummer 1788. In uiterste nood, kan je altijd terecht bij de Stedelijke Ateliers. Als de zandzakjes niet meer nodig zijn, mag je ze steeds terugbrengen en naast de container deponeren.In de container bevinden zich ook de waterschotten die in de keermuur dienen geplaatst te worden bij dreiging wateroverlast.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op. Dan helpt je wijkwerking je graag verder!

Even terug in de tijd...

Zandzakjes - Pomp - Riolering (maandag 13 juni 2016)

Om een eerste weerstand te bieden aan het wassende water en de woningen in de Lorkenstraat geen derde maal te laten overstromen, hebben we minstens een 500-tal zandzakjes van doen, een krachtige pomp en een intacte riolering.

Eerstdaags gaan we in overleg met Stad Roeselare om te zien:

- in hoeverre een onmiddellijke 'actie zandzak' bij onheil of dreigend onheil haalbaar is

- bestaat de mogelijkheid om ter plaatse een voorraad zandzakjes aan te leggen tot na de verbeteringswerken

Ter info: Zandzakjes in zwarte polypropyleen hebben een lange levensduur en zijn voor vele jaren weerbestendig (zon en water).

- kunnen wij bij ernstige dreiging beschikken over een krachtige vuilwater- of ledigingspomp (brandweer), bij de overstroming van 2012 werd het water in een mum van tijd weggepompt

- bij het reinigen van de kolken in de Lorkenstraat, na de wateroverlast, werd vastgesteld dat drie kolken onvoldoende diepgang hebben. De zandvang van deze drie kolken, het verdiept gedeelte waar zand en andere bezinkende delen (zoals bladeren en straatvuil) achterblijven, om te voorkomen dat de riool vervuild of zelfs verstopt raakt en daarmee de belangrijke functie van regenwaterafvoer in gevaar brengt, zijn dicht. Kan dit euvel met bekwame spoed hersteld worden?


 

donderdag 6 juni 2017

Aanpak groenzones rond keermuur

Gisteren zijn we in vergadering gewest met stad Roeselare gevolgd door een plaatsbezoek, dit resulteerde in het volgende:

- na de aanleg van een nieuwe toplaag op het fietspad kan de reststrook grond voor de keermuur opnieuw ingezaaid worden met gras - volgende winter worden de verwijderde struiken vervangen door nieuw plantgoed zodat de groenbuffer in de toekomst opnieuw kan dicht groeien - vandaag tot de inzaai of plantwerk worden deze stroken regelmatig gebosmaaid door de aannemer.

 

dinsdag 19 september 2017

Provincie Oost-Vlaanderen en UGent op werkbezoek in het Groenpark

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen hebben een aantal gebieden sterk te kampen met wateroverlast. Eén van de meest watergevoelige regio’s is het Denderbekken. Via het FRAMES-project wil provincie Oost-Vlaanderen bijdragen aan de uitwerking van preventie- en paraatheidsmaatregelen voor het gebied rond de Dender. Concreet willen zij met FRAMES gaan samenzitten met bewoners uit overstromingsgevoelige wijken in Denderleeuw, Ninove en Liedekerke om met hen te bespreken welke maatregelen ze zelf tegen wateroverlast zouden kunnen treffen en welke ondersteuning ze hierbij nodig hebben.


Tijdens het geplande werkbezoek van gisteren werd vooral geluisterd naar welke maatregelen wij als wijk hebben genomen om ons te wapenen tegen wateroverlast en wat onze ervaringen zijn.FRAMES-project


FRAMES is een Interreg North Sea Region project, dat de veerkracht van overstromingsgevoelige gebieden wil versterken door het ontwikkelen van meerlaagse waterveiligheid aan de hand van een aantal testcases. 13 cases zullen hiertoe worden uitgewerkt in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Binnen dit internationale netwerk worden ervaringen uitgewisseld om zo inzicht te verwerven in hoe meerlaagse waterveiligheid in praktijk kan worden gebracht. Het project loopt van oktober 2016 tot september 2019.

De Provincie Oost-Vlaanderen en UGent werken in het kader van FRAMES testcases uit in Ninove en Denderleeuw. Specifiek willen ze in deze gemeenten nagaan hoe ze de veerkracht van lokale gemeenschappen tegen overstromingen kunnen versterken. Meerlaagse waterveiligheid houdt in dat ook burgers en bedrijven maatregelen zullen moeten nemen om zich te wapenen tegen wateroverlast. FRAMES wil testen hoe zij optimaal bij de aanpak van wateroverlast betrokken kunnen worden.

 

woensdag 11 oktober 2017


Vraag aan departement Projecten Openbaar Domein stad Roeselare


Beste,


Onze jaarvergadering gaat door begin november. Wij verwachten opnieuw heel wat vragen omtrent de geplande werken. Zou het enigszins mogelijk zijn om ons een beknopt antwoord te geven op volgende vragen:


Heb je al enig zicht wanneer de nieuwe toplaag op het wandelpad eraan komt, was voorzien ergens tussen april en oktober 2017?


Zit de aanplanting van nieuw plantgoed en het inzaaien van de reststrook grond langs de keermuur reeds in de planning?


Wat zijn de resultaten van de studie van de pompkamer in de Platanenstraat?


Wat zijn de resultaten van het overleg (23 mei 2017) met de provincie omtrent het onderhoud van de schuine oevers van de Collievijverbeek in het Groenpark?


Hoe evolueert de opstart van het gecontroleerd overstromingsgebied Iepersestraat, blijft de uitvoering ervan die voorzien is voor 2018-2019 realistisch?


Vandaag en morgen wordt het vele onkruid langs het wandelpad gemaaid, waarvoor dank.

 

woensdag 18 oktober 2017


Groenpark betrokken bij uitwerking project ‘Riviercontract Kerkebeek’ Vlaamse overheidEen aantal Vlaamse overheden hebben samen met de gemeenten Zedelgem en Sint-Michiels (Brugge) een charter ondertekend met als doel samen te werken om het overstromingsrisico in het stroombekken van de Kerkebeek significant te verminderen.


Sinds de lancering van het project in februari is er al een lange weg afgelegd, o.a. met informatieavonden en activiteiten georganiseerd door ‘ambassadeurs’. Op de website van het project hebben burgers, organisaties en overheden ondertussen meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek aan te pakken.


Op zaterdag 21 oktober wordt er een forum georganiseerd waar de burgers van de betrokken gemeenten op uitgenodigd worden om kennis te maken met de stand van zaken van het project. Tevens worden workshops voorzien rond een aantal belangrijke thema’s.


Voor de workshop ‘burger en buurt’ verlenen wij als wijkwerking onze medewerking. Dit concreet rond de vraag hoe buurtwerking kan meewerken aan de inperking van het overstromingsrisico en inspringen op momenten van acute wateroverlast. Daarbij zullen wij ook de nadruk leggen op onze stijl: waar burgers zelf dingen doen (hoe klein en beperkt ze ook zijn): er ontstaat daar heel veel nieuwe energie met straffe resultaten tot gevolg. En dat zet overheden dan weer aan om zelf ook in actie-modus te gaan!


bottom of page