top of page

Groen- en boombeheer Groenpark

Groen- en boombeheer wijk Groenpark en Collievijverbeek


1. Collievijverbeek De Collievijverbeek werd in het Groenplan#VANRSL tot een belangrijke groenblauwe as bestempeld en heeft een grote biodiversiteitswaarde in het verstedelijkte weefsel. De Stad zal vanaf 2022 een gefaseerd beheer toepassen om deze biodiversiteitswaarde zo veel als mogelijk te behouden. Concreet zal op beide oevers een verschillend beheer toegepast worden; op deze manier kan de Stad ingaan op de onderhoudsvragen van de omwonenden, zonder de biodiversiteit en de fauna te erg te verstoren. Om deze reden zal er ook geen grondig onderhoud plaatsvinden in het broedseizoen.

  • De eerste halve meter tussen het fietspad en de taludinsteek zal intensief worden beheerd. Deze smalle strook wordt tien keer per jaar gemaaid zodat het nieuwe fietspad proper blijft.

  • Op de oever langs de kant van het fietspad zal een extensief beheer worden toegepast. Dit houdt in dat er twee keer per jaar gemaaid wordt met een klepelmaaier op een kraantje. Zo blijft de beek zichtbaar en geeft het geheel een verzorgde indruk. Het maaisel wordt nadien opgekuist waar nodig zodat de koker niet verstopt geraakt.

  • Op de oever langs de kant van de Cipressenstraat zal hakhoutbeheer worden toegepast. Bomen en struiken worden daarbij afgezaagd tot een tiental centimeter boven de grond, waarna uit de stronken nieuwe scheuten ontstaan. Dit beheer zal om de drie jaar worden toegepast voor de snelgroeiende soorten zoals vlier, en om de zes jaar voor de trager groeiende struiken en bomen. De eerste maal zal een selectie worden gemaakt ter plaatse van waardevolle soorten die behouden moeten blijven en dus niet in het hakhoutbeheer worden meegenomen. Timing eerste onderhoud:

  • Eerste maal maaien: voorjaar 2022

  • Eerste maal hakhoutbeheer: na voltooiing werken aan het pad en de oever


2. Bosjes en bomen langs de beek Visie van de Stad rond boombeheer Bomen hebben een grote waarde en vervullen meerdere functies, zoals filter voor stedelijke luchtverontreiniging en fijnstof, leefomgeving, voedsel en bescherming voor planten en dieren, zorgen voor verkoeling, versterken de biodiversiteit, etc. Het stadsbestuur van Roeselare heeft de ambitie om het aantal bomen te laten aangroeien. Rooien van bomen wordt dan ook zoveel als mogelijk vermeden. Bomen op openbaar domein kunnen echter ook voor overlast (bladval, bloesemval, schaduw..) of schade zorgen. Anderzijds kan de boom hinderlijk staan ten opzichte van een veranderende omgeving (nieuw gebouw, oprit, zonnepanelen...). Als eigenaar is de Stad verantwoordelijk voor deze bomen en voor het onderhoud ervan. Wanneer omwonenden overlast ondervinden, zal de Stad proberen om deze binnen de mate van het mogelijke te beperken. Het verminken (overmatig snoeien) van bomen is daarbij geen optie, omwille van redenen die hieronder opgesomd worden. Het rooien van bomen wordt enkel overwogen wanneer de veiligheid in het gedrang komt.

Het snoeien (kandelaren) of toppen van bomen (kroonvermindering) zijn geen goede maatregelen om de overlast tegen te gaan, omdat deze de boom sterk verminken en verzwakken. Op termijn zal dit een omgekeerd effect hebben. Dit komt omdat op het uiteinde van de gesnoeide takken veel meer nieuwe takken zullen groeien, die in het algemeen veel zwakker zijn. Na enkele jaren worden deze zwaarder en bestaat het risico op scheuren en windworp (omvallen bij harde windstoten), wat heel gevaarlijk is. De overlast die omwonenden nu ondervinden zal dus op termijn net toenemen bij het toepassen van deze maatregelen en de boom zal veel meer onderhoud nodig hebben dan nu het geval is. Het uitlichten van bomen (kroonverdunning) is daarentegen wel een maatregel die zowel de boom als de omwonenden ten goede komt. Kroonverdunning omvat het selectief verwijderen (‘uitlichten’) van grote takken en stengels om de luchtbeweging door de kruin van een boom te vergroten en meer zonlicht door te laten. Dit stimuleert de boom om een sterke structuur te ontwikkelen en de kans op scheuren en ziektes te verkleinen. Knotwilgen Rekening houdende met hun standplaats, de grootte en bereikbaarheid inzake knotten werd de snoeifrequentie van alle knotwilgen langs de beek vastgelegd op 4 jaar (normaal gezien is dat 6 jaar). In de winter van 2020-2021 werden alle even knotwilgen geknot. Dit betekent dat:

  • In de winter van 2022-2023 opnieuw alle oneven knotwilgen geknot worden;

  • In de winter van 2024-2025 opnieuw alle even knotwilgen geknot worden. Daarnaast worden ook jaarlijks alle laaghangende en stamscheuten van de knotwilgen in juni gesnoeid. Gezien dat dit jaar niet kon door de werken aan het Collievijverpad, zal dit uitzonderlijk vroeger gebeuren in voorjaar 2022. Bosjes langs de beek In het bosje aan de koker zal de Stad enkele minder vitale bomen rooien in functie van het boombeheer. Op deze manier krijgen de andere bomen de ruimte die ze nodig hebben om zich op een gezonde manier te ontwikkelen. De bomen die het dichtst bij de perceelgrenzen Hagedoornstraat staan worden ook weggenomen, om het risico op windworp (en omvallen) te beperken. De dode bomen worden omgevormd tot spechtenbomen. Verder worden de zaailingen uitgedund en wordt het wandelpad opnieuw vrijgemaakt, wat een meer verzorgde indruk zal geven. Afgelopen voorjaar werden reeds extra bosgoed en klimplanten aangeplant. De bomen in het bosje Elzenstraat zullen uitgelicht worden. De pinus die er staat is nog steeds gezond, maar heeft een kroonverhoging nodig (verwijderen van de onderste takkrans) en het dode hout zal verwijderd worden. In het bosje Cipressenstraat zal een groenexpert per boom en groenmassief het beheer bepalen. Enkele van de hoge bomen zullen uitgelicht worden. Timing eerste onderhoud: voorjaar 2022 Gezien dit zeer grondige onderhoudsingrepen zijn, zal dit beheer om de vijf jaar herhaald worden. Bij de volgende ronde zal gekeken worden op welke wijze de bomen verder uitgegroeid zijn en welke keuzes er dan verder moeten gemaakt worden naar hoofdboomsoorten toe. Hetzelfde geldt voor de kleinere groensoorten. Het nieuwe schorspad in het bosje aan de koker zal wel jaarlijks worden vrijgemaakt.

3. Groenzone Meelbessenstraat Aanplant van verschillende soorten bloembollen begin november 2021 (afhankelijk van de weersomstandigheden). Nadat alle bloembollen voldoende zijn afgestorven (begin juni) wordt er gemaaid zodat het pleintje gebruikt kan worden voor de wijkfeesten. De bloembollen zullen jaarlijks opnieuw uitschieten in het voorjaar. De bijenborder aan het insectenhotel wordt ook tijdens het beheer meegenomen. 4. Groenzone Cipressenstraat De bloembollen werden aangeplant op maandag 25/10. Deze groenzone zal extensief beheerd worden: 2x per jaar wordt er gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. 5. Eetbaar bosje Esdoornstraat Wordt aangevuld na realisatie. De overige groenzones die hier niet benoemd zijn blijven intensief beheerd worden zoals op vandaag.

bottom of page